Dole Food Company, Inc. ogłasza uzyskanie wymaganej zgody oraz zakończenie procesu ubiegania się o zgodę w odniesieniu do 7,25% niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2025 r.

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornia.--()--Spółka Dole Food Company, Inc. („Dole”) ogłosiła uzyskanie wymaganej zgody („Wymagana Zgoda”) w ramach uprzednio ogłoszonego procesu ubiegania się o zgodę („Proces ubiegania się o Zgodę”) w kwestii poprawek („Poprawki”) do zapisów Porozumienia dodatkowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. pomiędzy Dole, jako gwarantem, oraz krajowym stowarzyszeniem Wilmington Trust, jako powiernikiem („Powiernik”), w odniesieniu do 7,25% Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych („Obligacje”) („Porozumienie dodatkowe”) na warunkach określonych w Oświadczeniu dotyczącym ubiegania się o Zgodę z dnia 26 czerwca 2017 r. („Oświadczenie dotyczące ubiegania się o Zgodę”).

Proces ubiegania się o Zgodę zakończył się 6 lipca 2017 r. o godz. 17:00 czasu nowojorskiego („Data zakończenia”). Opłata za udzielenie Zgody (zdefiniowana w Oświadczeniu dotyczącym ubiegania się o Zgodę) zostanie wypłacona posiadaczom Obligacji, którzy udzielili w sposób prawomocny i nie wycofali swojej Zgody (zgodnie z definicją zawartą w Oświadczeniu dotyczącym ubiegania się o Zgodę) przed Datą zakończenia oraz przy założeniu spełnienia lub odstąpienia od warunków opisanych w Oświadczeniu dotyczącym ubiegania się o Zgodę, w pkt. „Ubieganie się o Zgodę ‒ warunki przyjęcia udzielonej Zgody i Opłata za udzielenie Zgody”, w tym m.in. dopełnienia warunków Pierwszej oferty publicznej (określonych w Porozumieniu dodatkowym).

Dole proponuje zawarcie dodatkowego porozumienia w celu nadania Poprawkom mocy obowiązującej („Pierwsze porozumienie dodatkowe”). Zapisy Pierwszego porozumienia dodatkowego są obowiązujące względem wszystkich posiadaczy Obligacji oraz ich beneficjentów, w tym tych, którzy nie przedłożyli swojej zgody.

Funkcję pośrednika ds. ubiegania się o zgodę pełni spółka Morgan Stanley @ Co. LLC. Wszelkie pytania należy kierować do Morgan Stanley & Co. LLC, do wiadomości Liability Management Group (Działu zarządzania zobowiązaniami) pod nr (800) 624-1808 (numer bezpłatny) lub (212) 761-1057. W charakterze pośrednika ds. informacji i zestawień działać będzie natomiast spółka Global Bondholder Services Corporation. O pomoc w dostarczeniu zgody albo dodatkowe egzemplarze Oświadczenia należy się zwracać do pośrednika ds. informacji, dzwoniąc pod nr (866) 470-3900 (numer bezpłatny), (212) 430-3774 (nr dla banków i maklerów) albo wysyłając wiadomość na adres contact@gbsc-usa.com.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty kupna ani propozycji złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Procedura ubiegania się o udzielenie zgody realizowana jest wyłącznie na podstawie Oświadczenia i określonych w nim warunków.

Niniejszy komunikat zawiera „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995), które obarczone są różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością. Wypowiedzi te, bazujące na bieżących założeniach kierownictwa spółki, charakteryzują się obecnością takich zwrotów, jak „może”, „będzie”, „zakłada”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje” itp. Wśród potencjalnych rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą skutkować znaczną rozbieżnością pomiędzy podanymi lub sugerowanymi w niniejszej wiadomości założeniami a rzeczywistością, należy wymienić ryzyko i niepewność związane z warunkami atmosferycznymi, reakcją rynków na presję sprzedażową, dostawą oraz ceną produktów i surowców, dostawą i ceną energii, zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, kryzysami gospodarczymi, zagrożeniami dla bezpieczeństwa w krajach rozwijających się, międzynarodowymi konfliktami, kwotami, taryfami i innymi działaniami podejmowanymi przez organy państwowe. Więcej informacji na temat czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe spółki Dole można znaleźć w Oświadczeniu i dołączonej do niego dokumentacji

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield
tel. 818-874-4647

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield
tel. 818-874-4647