MetLife pierwszym ubezpieczycielem w Stanach Zjednoczonych, który osiągnął neutralność węglową

Nowy Jork--()--Spółka MetLife, Inc. (NYSE: MET) podała dzisiaj informację o osiągnięciu wyznaczonego w 2015 r. celu neutralności węglowej. Tym samym została pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w Stanach Zjednoczonych, któremu się to udało.

Neutralność węglową MetLife osiągnęła dzięki wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej we wszystkich jej oddziałach na całym świecie, a następnie skompensowaniu pozostałej części emisji poprzez realizowane na całym świecie inwestycje w ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

„Metlife jest firmą o wysokim poczuciu obowiązku społecznego, która na całym świecie wspiera racjonalną politykę na rzecz ochrony środowiska - powiedział Marty Lippert, wiceprezes wykonawczy i dyrektor działu Global Technology and Operations w Metlife Global. - Realizując strategie zrównoważonego prowadzenia działalności, nie tylko ograniczamy nasz wpływ na środowisku, ale również dajemy świadectwo tego, kim jesteśmy jako firma”.

Poniżej wymieniono działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jakie zrealizowała MetLife w ramach swoich struktur:

- Uzyskanie platynowego certyfikatu LEED (certyfikat dla budynków spełniających określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej i dbałości o środowisko) przez biuro MetLife w stołecznym Waszyngtonie i jej międzynarodowy kampus technologiczny mieszczący się w Cary w Północnej Karolinie. Obecnie MetLife posiada 19 biur na całym świecie, które dysponują certyfikatami LEED (łączna powierzchnia tych nieruchomości wynosi ok. 370 tys. m2), w tym 6 biur z certyfikatami platynowymi.

- Ograniczenie zużycia energii o blisko 30% we wszystkich biurach na terenie Stanów Zjednoczonych.

- Współpraca z najważniejszymi dostawcami w ramach łańcucha dostaw w celu ograniczenia wpływu na środowisko.

- Warte 9,7 mld dol. inwestycje ekologiczne, w tym pakiety kontrolne w 37 elektrowniach wiatrowych i słonecznych, udziały w nieruchomościach posiadających certyfikaty LEED oraz warte 3 mld dol. inwestycje w energię odnawialną.

Działania te wpisują się w realizację globalnych celów ekologicznych, jakie spółka wyznaczyła sobie w 2015 r., w tym:

1. Uzyskania neutralności węglowej w 2016 r. i podtrzymanie jej w kolejnych latach.

2. Ograniczenie zużycia energii o 10% do 2020 r. w stosunku do poziomu z 2012 r.

3. Ograniczenie punktowych emisji gazów cieplarnianych o 10% do 2020 r. w stosunku do poziomu z 2012 r.

4. W perspektywie 2020 r. zobowiązanie 100 najważniejszych dostawców MetLife do opublikowania informacji na temat poziomu emitowanych przez nich gazów cieplarnianych i podejmowanych działań na rzecz ograniczenia emisji.

Proekologiczna postawa MetLife wyraża się nie tylko w ograniczaniu własnego śladu węglowego. Aby skompensować pozostałą część emisji dwutlenku węgla, spółka wspiera zewnętrzne podmioty w realizacji sześciu inwestycji na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju, w tym np.:

- Realizowana w Chinach inicjatywa, w ramach której w gospodarstwach domowych instalowane są kuchenki zasilane energią słoneczną, co umożliwia całkowitą rezygnację z opalania węglem na rzecz energii odnawialnej.

- Realizacja projektu ochrony lasu tropikalnego w Kolumbii w ramach programu redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD+). Przedsięwzięcie to sprzyja ochronie lasu tropikalnego i ograniczaniu karczowania oraz innych szkodliwych dla środowiska praktyk rolniczych.

- Na terenie Stanów Zjednoczonych MetLife wspiera projekt wychwytywania emisji gazów pochodzących z największego w stanie Nowy Jork zakładu utylizacji odpadów bezpiecznych i przekształcania ich na ekologiczną energię.

Widoczny postęp spółki MetLife w realizacji założeń ekologicznych świadczy o jej wieloletnim zaangażowaniu w ograniczanie wpływu na środowisko. Osiągnięcia MetLife na tym polu zostały w ostatnim czasie wielokrotnie docenione następującymi wyróżnieniami i nagrodami:

- Wyróżnienie CDP (poprzednia nazwa Carbon Disclosure Project) za odgrywanie czołowej roli w informowaniu o problemach związanych ze zmianami klimatycznymi i ich przeciwdziałaniu. CDP jest organizacją non-profit, która ocenia ponad 5 tys. spółek pod kątem wywiązywania się przez nie z zobowiązań środowiskowych.

- Włączenie w 2016 r. do Północnoamerykańskiego Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones, w którym uwzględniane są największe przedsiębiorstwa kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju.

- Otrzymanie w 2016 r. nagrody Climate Leadership Award przyznawanej przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska za ambitne cele spółki w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji na temat proekologicznej działalności MetLife i innych jej społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć można znaleźć na stronie: www.metlifeglobalimpact.com.

MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) to jedno z największych na świecie towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie za pośrednictwem licznych filii i jednostek stowarzyszonych. Założona w 1868 r. spółka posiada w swojej międzynarodowej ofercie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia rentowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania majątkiem. Posiada bazę ok. 100 mln klientów obsługiwanych w placówkach rozsianych po blisko 50 państwach, będąc czołowym graczem na rynkach Stanów Zjednoczonych, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy i Bliskiego Wschodu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.metlife.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać informacje lub odniesienia do informacji stanowiących wypowiedzi prognozujące albo na nich bazujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi prognozujące odnoszą się do założeń lub prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń. Charakteryzują się brakiem wyraźnych odniesień do bieżących lub historycznych faktów. Zawierają one takie słowa i sformułowania jak „przewiduje”, „szacuje”, „zakłada”, „prognozuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „cele” itp. albo odnoszą się do przyszłych okresów w kontekście omawiania przyszłych wyników działalności i finansowych. W szczególności są to wypowiedzi dotyczące przyszłych działań, potencjalnych usług lub produktów, przyszłych wyników związanych z istniejącymi albo planowanymi usługami albo produktami, działań sprzedażowych, wydatków, a także skutków zdarzeń nieprzewidywalnych, takich jak postępowania sądowe i zmiany w dynamice wyników działalności i finansowych.

Wypowiedzi prognozujące mogą częściowo lub w całości okazać się niezgodne z rzeczywistością. Mogą one być obarczone mylnymi założeniami albo znanymi lub nieznanymi czynnikami ryzyka lub niepewnością. Na faktyczne wyniki, jakie w przyszłości odnotują MetLife, Inc., jej spółki zależne i jednostki stowarzyszone, istotny wpływ będzie miało wiele tego typu czynników. Wypowiedzi prognozując opierają się na bieżących założeniach i aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych. Wiążą się one z różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, których nie można w łatwy sposób przewidzieć. Nie stanowią one gwarancji wyników w przyszłości. Faktyczne wyniki mogą znacznie odbiegać od wyników wskazanych albo sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Więcej informacji na temat ryzyka, niepewności i innych czynnikach, które mogą wpływać na te rozbieżności, można znaleźć w sprawozdaniu rocznym MetLife, Inc. złożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na formularzu 10-Q, sprawozdaniach kwartalnych złożonych SEC na formularzu 10-Q po dacie złożenia sprawozdania rocznego - w punktach zatytułowanych „Note Regarding Forward-Looking Statements” („Uwaga w sprawie wypowiedzi prognozujących”) i „Risk Factors” (‘Czynniki ryzyka”) oraz innych dokumentach, które MetLife, Inc. składa SEC. Metlife, Inc. nie zobowiązuje się do publikowania sprostowań ani aktualizacji wypowiedzi prognozujących, jeżeli w przyszłości okaże się, że nie pokryją się one z rzeczywistością. Prosimy o zapoznawanie się z informacjami o powiązanej tematyce, które MetLife, Inc. zawiera w sprawozdaniach składanych SEC.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt:
MetLife, Inc.
Jon Richter
tel. 212-578-5370
e-mai: jrichter@metlife.com

Release Summary

MetLife achieved carbon neutrality by integrating sustainability and energy efficiency best practices across the company’s global operations, and then offsetting the remainder of emissions.

Contacts

Kontakt:
MetLife, Inc.
Jon Richter
tel. 212-578-5370
e-mai: jrichter@metlife.com