Międzynarodowe Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Księgowych zwraca się do organu regulacji działalności audytorskiej w RPA o rezygnację z obowiązku rotacji firm audytorskich

NOWY JORK i LONDYN--()--Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (ang. Association of International Certified Professional Accountants - w dalszej części zwane Stowarzyszeniem) wyraziło silny sprzeciw wobec planów Niezależnej Rady Regulacyjnej Biegłych Rewidentów (IRBA) w RPA dotyczących wprowadzenia obowiązkowej rotacji firm audytorskich (ang. MAFR; Mandatory Audit Firm Rotation).

W pisemnej odpowiedzi na dokument konsultacyjny - przekazany przez IRBA - Stowarzyszenie, którego biura mieszczą się między innymi w Johannesburgu, Kolombo, Kuala Lumpur, Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju, napisało, że obowiązkowa rotacja firm audytorskich „może wywrzeć negatywny wpływ na jakość audytu, zwiększyć koncentrację rynku w rękach mniejszej liczby firm audytorskich i hamować korzystne przemiany w zawodzie biegłego księgowego”.

Pismo, podpisane przez dyrektora wykonawczego Stowarzyszenia Barry’ego C. Melancona, licencjonowanego biegłego księgowego (CPA) posiadającego kwalifikacje CGMA z zakresu rachunkowości zarządczej, zawiera analizę najważniejszych czynników, które leżą u podstaw silnej pozycji, jaką profesja ta cieszy się od wielu lat. Wskazał on, że obowiązkowa rotacja firm audytorskich:

  • wpłynie negatywnie na jakość audytu,
  • spowoduje utratę instytucjonalnej wiedzy i doświadczenia,
  • ograniczy specjalizację rewidentów,
  • spowoduje nadwyrężenie zasobów,
  • zwiększy koncentrację rynku audytorskiego,
  • może generować niezamierzone koszty,
  • ograniczy możliwości komisji rewizyjnej w zakresie doboru najlepszej firmy audytorskiej dla danej spółki,
  • ograniczy możliwość przyciągania i zatrzymania zdolnych pracowników.

„W ocenie Stowarzyszenia każdy z tych czynników stanowi podstawę do odrzucenia rozwiązania MAFR” - stwierdzono w piśmie. „Z doświadczeń przynajmniej części systemów regulacyjnych, które wprowadziły MAFR, wynika, że obowiązkowa rotacja firm audytorskich nie przynosi zamierzonych korzyści, a jej dalsze funkcjonowanie jest albo kwestionowane, albo wstrzymywane. MAFR znosi kluczową odpowiedzialność po stronie komisji rewizyjnych, które wraz z zarządem spółki są najlepiej predysponowane do obserwacji działań zarządczych i zapewniania najwyższej jakości audytu w spółkach z myślą o ochronie interesów inwestorów”.

Podsumowując, należy stwierdzić, że działalność MAFR nie leży w interesie społeczeństwa. Występują obawy co do jakości przeprowadzanych audytów, znacznych i niewspółmiernych do korzyści kosztów po stronie przedsiębiorstw i akcjonariuszy, istotnych zakłóceń w gospodarce oraz innych negatywnych następstw. W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do IRBA o odrzucenie pomysłu wprowadzenia MAFR.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Księgowych

Do Międzynarodowego Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Księgowych należą członkowie Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (ang. AICPA; American Institute of CPAs) oraz Instytutu Rachunkowości Zarządczej (ang. CIMA; The Chartered Institute of Management Accountants). Celem Stowarzyszenia jest zwiększanie szans i zaufania wśród osób i przedsiębiorstw oraz umacnianie gospodarek państw na całym świecie. Stowarzyszenie liczy sobie 650 tys. członków oraz studentów kierunków rachunkowości publicznej oraz rachunkowości zarządczej. Służy wsparciem w aktualnych sprawach istotnych dla interesu publicznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki dużemu zasięgowi, rygorystycznym standardom i posiadanym zasobom Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz dobrego imienia osób posiadających kwalifikacje CPA i CGMA oraz specjalistów z zakresu księgowości i finansów na całym świecie, a także na rzecz podnoszenia ich atrakcyjności na rynku pracy i jakości świadczonych przez nich usług.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Association of International Certified Professional Accountants
Jay Hyde, +1 202-434-9266
Jay.hyde@aicpa-cima.com

Damian Kerr, +44 (0)7964 423608
Damian.kerr@aicpa-cima.com

Contacts

Association of International Certified Professional Accountants
Jay Hyde, +1 202-434-9266
Jay.hyde@aicpa-cima.com

Damian Kerr, +44 (0)7964 423608
Damian.kerr@aicpa-cima.com