Data ze studie ABOUND prezentovaná na Světové konferenci o rakovině plic podrobněji popisují bezpečnost a účinnost přípravku ABRAXANE® u obtížně léčitelných skupin pacientů

Předběžné výsledky studie dále podporují původní zjištění týkající se bezpečnosti, účinnosti a snášenlivosti léčby u starších pacientů s dlaždicobuněčným a nemalobuněčným karcinomem (NSCLC) a jsou v souladu s předchozími výsledky pilotní studie fáze III

Boudry (Švýcarsko)--()--Společnost Celgene Corporation (index NASDAQ:CELG) dnes zveřejnila průběžné výsledky klinické studie ABOUND, jejímž smyslem je posouzení účinnosti přípravku ABRAXANE® (injekční suspenze účinné látky paclitaxel navázané na bílkoviny) (vazba na albumin) u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Průběžné výsledky ze studie ABOUND byly prezentovány na 17. světové konferenci o rakovině plic (WCLC) organizace IASLC a potvrzují účinnost kombinované léčby přípravky ABRAXANE/carboplatin jako hlavního způsobu léčby NSCLC.

Průběžné výsledky ze studie ABOUND.70+ , které se zúčastnilo 128 starších pacientů (? 70 let) s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených kombinací přípravků ABRAXANE/carboplatin ukázaly, že u 91 pacientů (73%) došlo ke vzniku periferní neuropatie (PN) třídy ?2 peripheral neuropathy (PN) nebo myelosupresi stupně ?3 [primární cíl]. V době analýzy těchto dat byl medián celkového přežití 14,6 měsíců a medián přeživších pacientů bez progrese onemocnění byl 6,2 měsíců, a to v obou ramenech studie [druhotný cíl]. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin. Jedna byla léčena kombinací přípravků ABRAXANE/carboplatin buď nepřetržitě po celý týden a druhá jednou týdně vždy každé tři týdny, s jedním týdnem přestávky. iCelkem 80% pacientů léčbu ukončilo, a to většinou v důsledku nežádoucích reakcí (24%) nebo progrese onemocnění (34%). U 34% pacientů byla zaznamenána periferní neuropatie stupně ?2. U 52% pacientů byla zjištěna neutropenie stupně ?3, anémie u 21% a trombocytopenie rovněž u 21% pacientů. i

Průběžné výsledky studie ABOUND.sqm prováděné na 284 pacientech, kteří byli léčeni úvodní kombinací přípravků ABRAXANE/carboplatin pro dlaždicobuněčné nemalobuněčné karcinomy NSCLC stádií IIIB/IV prokázaly, že bezpečnostní profil odpovídá předchozím zjištěním pro skupinu pacientů s dlaždicobuněčným typem nádoru v rámci fáze III klinického hodnocení.ii,iii Během úvodní fáze léčby byla všem pacientům podávána kombinace přípravků ABRAXANE/carboplatin.ii Celkem 119 pacientů (42%) léčbu ukončilo v průběhu úvodní fáze. Většina pacientů ukončila léčbu v důsledku progrese onemocnění (34%) nebo nežádoucích reakcí (24%). Nejčastější nežádoucí reakce spojené s léčbou (TEAE), celkem 3/4 všech nežádoucích reakcí, byly hematologického charakteru. Jednalo se o anémii (26%), neutropenii (43%) a trombocytopenii (15%).ii

Obě studie ABOUND také hodnotily kvalitu života s pomocí stupnice LCSS (3 položková stupnice projevů rakoviny plic), stupnice Symptom Burden Index (hodnotí jak projevy onemocnění pacienty obtěžují), stupnice závažnosti rakoviny plic a plicních projevů a pěti rozměrného a pětistupňového dotazníku kvality života EuroQol (EQ-5D-5L). Tyto průběžné analýzy potvrzují, že u obou skupin pacientů se podařilo udržet či zlepšit kvalitu života pacientů.iv,v

"Tato časná data z programu klinických studií ABOUND jsou velmi povzbudivá, protože jsou v souladu s tím, co jsme o těchto špatně léčitelných nemalobuněčných karcinomech ve všech podskupinách pacientů zjistili během fáze III klinického hodnocení přípravku ABRAXANE," řekl Michael Pehl, prezident divize hematologie a onkologie firmy Celgene. "Tato data, spolu s probíhajícími studiemi zaměřenými na přípravek ABRAXANE v kombinaci s novými přípravky a imunoterapiemi, nám umožňují lépe pochopit jak léčit obtížně léčitelné skupiny pacientů a pomohou nám pokračovat ve vývoji nových budoucích možností léčby."

Vzhledem k rychlému vývoji na poli léčby rakoviny plic se společnost Celgene neustále snaží zkoumat nové možnosti kombinace léčiv, které by pomohly pacientům s rakovinou plic, včetně těch, kteří nemohou využívat možností imunoterapie ani cílené léčby. Přípravek ABRAXANE je testován jako základní léčba u těchto skupin pacientů.

Průběžné výsledky studie fáze I zaměřené na zkoumání účinnosti kombinace imunoterapie přípravkem nivolumab s přípravky ABRAXANE/carboplatin u 22 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stádiu IIIB/IV budou na konferenci WCLC rovněž prezentovány. Pacientům byla podávána standardní léčba přípravky ABRAXANE/carboplatin, v kombinaci s přípravkem nivolumab, a to ve čtyřech cyklech. Následně v cyklu 5 byl pacientům podáván pouze přípravkem nivolumab samostatně. Primárním cílem bylo sledování toxické dávky a procento pacientů s nežádoucími reakcemi na léčbu (stupeň závažnosti 3/4) nebo ukončení léčby v důsledku nežádoucích reakcí na léčbu. Průběžná data signalizují, že kombinace přípravků ABRAXANE/carboplatin a nivolumab vykazuje slibný protinádorový účinek u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez neočekávaných nežádoucích reakcí.vi

Nejčastější nežádoucí reakce stupně závažnosti 3/4, které byly během klinického hodnocení zaznamenány, patří neutropenie (45%), anémie (35%), hypokalémie (15%) a zvracení (15%).vi Studie byla následně rozšířena a pacienti se v současné době zapisují do části 2. Další data o bezpečnosti a účinnosti této léčebné kombinace v léčbě různých nádorů budou představeny na budoucích lékařských konferencích.

Další data o přípravku ABRAXANE, která budou na konferenci WCLC prezentována

Co se týče přípravku ABRAXANE, bude na konferenci WCLC také přednesena ústní prezentace (Abstrakt 4460), s informacemi o vlivu tohoto přípravku na přežívání pacientů s pokročilými nemalobuněčnými nádory plic (NSCLC), kteří jsou tímto přípravkem léčeni jako hlavní léčbou. Kromě toho budou na konferenci WCLC představeny také analýzy skutečných pacientů - amerických válečných veteránů s nemalobuněčným karcinomem plic a bude porovnána prevalence dlaždicobuněčných nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) u veteránů oproti běžné populaci (Abstrakt 4737). Stejně tak bude prezentována prevalence autoimunitních onemocnění u válečných veteránů s NSCLC (Abstrakt 4745).

Další studie, které hodnotí účinnost přípravku ABRAXANE a budou prezentovány na konferenci WCLC patří (Postery P2.03a-028 a P2.06-018) (hlavní léčba), (Postery P2.03a-040, P2.03a-054 a P2.03a-056) (léčba druhého stupně) a (Poster P2.06-015) (léčba třetího stupně). Ve všech těchto studiích byl přípravek ABRAXANE testován na pacientech s pokročilými nádory NSCLC. Kromě toho budou prezentovány také výsledky studií zkoumajících přípravek ABRAXANE v adjuvantní (Poster P2.03a-070) a neoadjuvantní (Poster P2.04-034) léčbě a také u chemonaivních pacientů s mutací EGFR (Poster P3.02b-061).

O STUDII ABOUND

ABOUND je několikafázový, otevřený, multicentrický program klinických hodnocení, který hodnotí užívání přípravku ABRAXANE v kombinaci s přípravkem carboplatin či jinými novými léčivy (včetně imunoterapie), jako hlavní či druhořadý způsob léčby u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Do studie ABOUND byli zařazeni pacienti ve věku 70 let a více a také pacienti, kteří hůře reagují na dosavadní léčbu nebo trpí dlaždicobuněčnou formou karcinomu plic a dále pacienti s léčbou druhé kategorie + léčbou dle vii,viii,ix,x

O STUDII PŘÍPRAVKŮ ABRAXANE/NIVOLUMAB

Jedná se o otevřenou, multicentrickou studii fáze I zaměřenou na sledování bezpečnosti chemoterapeutika ABRAXANE podávaného před a/nebo v kombinaci s přípravkem u pacientů s rakovinou slinivky, nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a metastazující rakovinou prsu. Jedná se o šestiramennou studii, přičemž na každý typ nádoru/indikaci připadají dvě ramena.

O přípravku ABRAXANE® (nab-paclitaxel)

ABRAXANE® je indikován jako hlavní léčba místně pokročilých nebo metastazujících nemalobuněčných karcinomů plic, v kombinaci s přípravkem carboplatin u pacientů, kteří se nemohou podrobit chirurgickému zákroku nebo radiační léčbě.

Důležité informace o bezpečnosti

VAROVÁNÍ - NEUTROPENIE

•Nepodávejte přípravek ABRAXANE pacientům, kteří mají výchozí počet neutrofilních granulocytů menší než 1500 buněk/mm3. Kvůli monitorování četnosti výskytu suprese kostní dřeně (zejména neutropenii), která může být závažná a vést až ke vzniku zánětů, se doporučuje provádět u všech pacientů léčených přípravkem ABRAXANE častá vyšetření diferenciálního počtu jednotlivých buněk v krvi.

•Poznámka: Léková forma přípravku paclitaxel pro albumin může podstatně ovlivnit funkčnost přípravku oproti léčivu podávanému v roztoku. NENAHRAZUJE JINÝMI DRUHY A FORMAMI PŘÍPRAVKU PACLITAXEL

KONTRAINDIKACE

Počet neutrofilních granulocytů

•ABRAXANE nesmí být podáván pacientům, kteří mají výchozí počet neutrofilů <1500 buněk/mm3

Hypersenzitivita

•Pacienti, u kterých se vyskytne závažná přecitlivělostní reakce (hypersenzitivita) na ABRAXANE by toto léčivo nadále neměli užívat

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Hematologické účinky

•Suprese kostní dřeně (hlavně neutropenie) závisí na dávce a z hlediska toxicity omezuje maximální povolenou dávku přípravku ABRAXANE. V jedné klinické studii byla neutropenie stupně 3 - 4 zjištěna u 47% pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

•Monitorujte myelotoxicitu častým prováděním vyšetření diferenciálního počtu krevních elementů, včetně vyšetření před podáním dávky léčiva (ve dnech 1, 8 a 15)

•Nepodávejte přípravek ABRAXANE pacientům s absolutním výchozím počtem neutrofilů (ANC) menším než 1500 buněk/mm3

•V případě že během léčby přípravkem ABRAXANE dojde ke vzniu závažné neutropenie (<500 buněk/mm3 po dobu 7 dnů nebo více) snižte následně dávkování přípravku ABRAXANE u pacientů s NSCLC

•V případě doporučení léčbu opětovně zahajte, avšak s trvale sníženým dávkováním, a to jak přípravku ABRAXANE (podávaného každý týden), tak přípravku carboplatin (podávaného každé 3 týdny), a to poté co se počet neutrofilů opět dostane na hodnotu alespoň 1500 buněk/mm3 a počet destiček alespoň na 100 000 buněk/mm3 v den 1 cyklu, respektive na hodnoty alespoň 500 buněk/mm3 (v případě neutrofilů) a počet destiček alespoň 50 000 buněk/mm3 ve dnech 8 a 15 cyklu

Nervový systém

•Senzitivní neuropatie závisí na dávkování a harmonogramu podávání přípravku

•Výskyt senzitivní neuropatie stupně 1 nebo 2 obvykle nevyžaduje úpravu dávkování

•Pokud se však vyskytne senzitivní neuropatie třídy 3 a vyšší, vysaďte přípravek ABRAXANE dokud nedojde ke snížení závažnosti senzitivní neuropatie alespoň na stupeň 1 či nižší a následně snižte dávkování přípravku ABRAXANE po zbytek léčby

Hypersenzitivita

•Byly hlášeny závažné a někdy až smrtelné reakce přecitlivělosti, včetně anafylaktického šoku

•Pacienti, u kterých se vyskytne závažná přecitlivělostní reakce (hypersenzitivita) na ABRAXANE by toto léčivo nadále neměli užívat

Poškození funkce jater

•Vzhledem k toxicitě přípravku paclitaxel může dojít k poškození funkce jater. Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při dávkování přípravku ABRAXANE pacientům s narušenou funkcí jater

•Pacienti s narušenou funkcí jater mohou být více ohroženi toxicitou přípravku, zejména myelosupresí, jejíž případný výskyt je nutno pečlivě monitorovat

•V případě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je u pacientů se středním až závažným poškozením jater je nutné počáteční dávku přípravku snížit

Albumin (lidský)

•ABRAXANE obsahuje lidský albumin, výtažek z lidské krve

Používání v těhotenství: Kategorie D z hlediska užívání v těhotenství

•V případě podání těhotným ženám může přípravek ABRAXANE způsobit poškození plodu

•V případě, že je tento přípravek užíván během těhotenství nebo pokud pacientka otěhotnění během užívání tohoto přípravku je nutné pacientovi vysvětlit případná rizika užívání přípravku pro plod

•Ženy v plodném věku by měly být poučeny o tom, že během užívání přípravku ABRAXANE by neměly otěhotnět

Používání u mužů

•Muži by měli být poučeni o tom, že během užívání přípravku ABRAXANE by se neměli snažit zplodit dítě

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

Studie zaměřená na nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

•Nejčastější nežádoucí reakce (?20%) při užívání přípravku ABRAXANE v kombinaci s léčivem carboplatin jsou anémie, neutropenie, trompocytopenie, alopecie, periferní neuropatie, nevolnost a únava

•Nejčastější nežádoucí reakce při užívání přípravku ABRAXANE v kombinaci s léčivem carboplatin na léčbu nemalobuněčných karcinomů plic jsou anémie (4%) a zápal plic (3%)

•Nejčastější nežádoucí reakce při užívání přípravku ABRAXANE, které vedou k vysazení léčby, jsou neutropenie (3%) a periferní neuropatie (1%)

•Nejčastější nežádoucí reakce při užívání přípravku ABRAXANE, které vedou ke snížení dávky léčiva jsou neutropenie (24%), trombocytopenie (13%) a anémie (6%)

•Nejčastější nežádoucí reakce při užívání přípravku ABRAXANE, které vedou k ukončení léčby nebo zpoždění v užívání přípravku ABRAXANE jsou neutropenie (41%), trombocytopenie (30%) a anémie (16%)

•Následující časté (četnost výskytu ?10%) nežádoucí reakce byly pozorovány (se stejnou četností) jak při užívání kombinace přípravků ABRAXANE a carboplatin, tak při užívání kombinace přípravků paclitaxel (injekční podání) a carboplatin: alopecie (56%), nevolnost (27%), únava (25%), snížená chuť k jídlu (17%), astenie (16%), zácpa (16%), průjem (15%), zvracení (12%), dušnost (12%) a vyrážke (10%); četnost výskytu platí pro skupinu pacientů léčených kombinací přípravků ABRAXANE a carboplatin

•Nežádoucí reakce (s rozdílem ?2%, třídy 3 nebo vyšší) spojené s kombinovaným užíváním přípravků ABRAXANE a carboplatin oproti kombinaci přípravků paclitaxel (v injekčním podání) a carboplatin u pacientů s nádory NSCLC, jsou anémie (28%, 7%), neutropenie (47%, 58%), trombocytopenie (18%, 9%) a periferní neuropatie (3%, 12%).

•Nežádoucí reakce (s rozdílem ?5%, třídy 1-4) spojené s kombinovaným užíváním přípravků ABRAXANE a carboplatin oproti kombinaci přípravků paclitaxel (v injekčním podání) a carboplatin u pacientů s nádory NSCLC, jsou anémie (98%, 91%), trombocytopenie (68%, 55%), periferní neuropatie (48%, 64%), periferní edém (10%, 4%), krvácení z nosu (epistaxe) (7%, 2%), arthralgie (13%, 25%) a myalgie (10%, 19%).

•Neutropenie (všech stupňů) byla zaznamenána u 85% pacientů léčených kombinací přípravku ABRAXANE a carboplatin a u 83% pacientů, kteří byli léčeni injekcí přípravku paclitaxel a carboplatin

Zkušenosti s přípravkem ABRAXANE a ostatními formami přípravku paclitaxel po uvolnění do prodeje

•V souvislosti s přípravkem ABRAXANE byly hlášeny závažné a někdy až smrtelné reakce přecitlivělosti, včetně anafylaktického šoku. Užívání přípravku ABRAXANE u pacientů, u kterých se v minulosti vyskytla přecitlivělost na injekčně podávaný paclitaxel nebo lidský albumin nebyl předmětem studie

•U pacientů užívajících přípravek ABRAXANE byly hlášeny také následující nežádoucí reakce: městnavé srdeční selhání, dysfunkce levé komory a AV blok, a to hlavně u osob se srdečním onemocněním nebo osob, které v minulosti užívali kardiotoxické léky.

•V souvislosti s přípravkem ABRAXANE byla rovněž zaznamenána extravazace. Vzhledem k riziku extravazace se doporučuje pečlivě monitorovat místo aplikace infuze přípravku ABRAXANE, aby nedošlo k infiltraci škodlivými látkami během podávání léčiv.

INTERAKCE S OSTATNÍMI LÉČIVY

•Zvýšené opatrnosti je nutno dbát při užívání přípravku ABRAXANE současně s léky, které inhibují nebo naopak zesilují účinnost systémů CYP2C8 nebo CYP3A4

UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU U SPECIÁLNÍCH POPULACÍ PACIENTŮ

Kojící matky

•Není známo, zda se přípravek paclitaxel vylučuje do mateřského mléka. Protože řada léčiv se vylučuje do mateřského mléka a vzhledem k možným závažným nežádoucím reakcím u kojených dětí, je nutné buď u kojících matek buď přípravek vysadit nebo přestat kojit, a to v závislosti na důležitosti tohoto přípravku pro kojící matky

Děti

•Bezpečnost a účinnost přípravu ABRAXANE u dětských pacientů nebyla hodnocena

Senioři (geriatričtí pacienti)

•Myelosuprese, periferní neuropatie a bolesti kloubů byly nejčastější nežádoucí reakce u pacientů ve věku 65 let a více s nádory NSCLC

Poškození ledvin

•Nemáme dostatek informací k tomu, aby bylo možné rozhodnout o vhodnosti podávání přípravku u pacientů se závažným onemocněním ledvin a stanovit dávku v případě závažného poškození ledvin nebo renálním onemocněním v posledním stadiu (odhadovaná hladina kreatinu <30 mL/min)

DÁVKOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

•Nepodávejte přípravek ABRAXANE pacientům s celkovou hladinou bilirubinu v krvi, která je větší než 5 x horní mez normy ani pacientům s hladinou AST vyšší než 10 x horní mez normy

•V případě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) u pacientů se středním až závažným poškozením jater je nutné počáteční dávku přípravku snížit

•V případě závažných hematologických nebo neurologických účinků může být nutné snížit dávky léku nebo jej úplně vysadit

•Pacienty je nutné pečlivě monitorovat

Přečtěte si prosím kompletní pokyny pro předepisování, včetně varování na obalu.

Kompletní informace o předpisování přípravku platné pro Evropu najdete v dokumentu "Souhrn vlastností přípravku".

O společnosti Celgene

Společnost Celgene Corporation, se sídlem ve městě Summit, New Jersey, je integrovanou globální biofarmaceutickou společností, který se zabývá zejména výzkumem, vývojem a prodejem inovativních způsobů léčby rakoviny a zánětlivých onemocnění na bázi moderních řešení v oblasti homeostázy bílkovin, imuno-onkologie, epigenetiky, imunologie, neurologie a zánětlivých onemocnění. Další informace najdete na webové stránce www.celgene.com. Spojte se se společností Celgene na sociálních sítích: @Celgene, Pinterest, LinkedIn, FaceBook a YouTube.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, což jsou všechna prohlášení, s výjimkou historických faktů. Výhledová prohlášení jsou v textu uvozena slovy jako například "předpokládat", "očekávat", "věřit", "zamýšlet", "odhadovat", "plánovat", "bude", "výhled" a podobnými výrazy a jejich tvary. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních plánech, odhadech, předpokladech a výhledech a vztahují se pouze k datu, ke kterému byla učiněna. Výslovně se zříkáme odpovědnosti za jakoukoli budoucí aktualizaci či změnu výhledových prohlášení, a to i v případě, že se objeví nové skutečnosti, s výjimkou aktualizace výhledových prohlášení předepsaných platnými zákony. Výhledová prohlášení v sobě skrývají určitá rizika a nejistoty, z nichž většina je obtížně předvídatelná a mimo naši přiměřenou kontrolu. Skutečné výsledky naší společnosti se mohou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, v důsledku řady faktorů, z nichž většina je podrobněji popsána v naší výroční zprávě na formuláři 10-K a v ostatních zprávách, které naše společnost pravidelně podává Komisi pro cenné papíry (SEC).

i Langer C, et al. Safety and Efficacy Results from ABOUND.70+: nab-Paclitaxel + Carboplatin in Elderly Patients with Advanced NSCLC. Abstrakt 4630. Prezentováno na Světové konferenci o rakovině plic (World Conference of Lung Cancer - WCLC) pro rok 2016, konané 4. - 7. prosince 2016.

ii McCleod M, et al. Interim Results from ABOUND.sqm: Safety of nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. Abstrakt 4391. Prezentováno na Světové konferenci o rakovině plic (World Conference of Lung Cancer - WCLC) pro rok 2016, konané 4. - 7. prosince 2016.

iii Socinsky M, et al. Safety and efficacy of weekly nab®-paclitaxel in combination with carboplatin as first-line therapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 24: 314-321, 2013.

iv Weiss J, et al. ABOUND.70+: Interim Quality of Life Results of nab-Paclitaxel + Carboplatin Treatment of Elderly Patients with NSCLC. Abstrakt 4286. Prezentováno na Světové konferenci o rakovině plic (World Conference of Lung Cancer - WCLC) pro rok 2016, konané 4. - 7. prosince 2016.

v Thomas M, et al. nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Interim Quality of Life Results from ABOUND.sqm. Abstrakt 4343. Prezentováno na Světové konferenci o rakovině plic (World Conference of Lung Cancer - WCLC) pro rok 2016, konané 4. - 7. prosince 2016.

vi Goldman J, et al. Interim Results from the Phase I Study of Nivolumab + nab-Paclitaxel + Carboplatin in Non-Small Cell Lung Cancer. Abstrakt 4127. Prezentováno na Světové konferenci o rakovině plic (World Conference of Lung Cancer - WCLC) pro rok 2016, konané 4. - 7. prosince 2016.

vii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Nab®Paclitaxel With CC486 or Nab®Paclitaxel With Durvalumab, and Nab®Paclitaxel Monotherapy as Second/Thirdline Treatment for Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer (abound2L+). Dostupné na webové stránce https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250326?term=ABOUNd&rank=3 . Navštíveno 30. listopadu 2016.

viii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane in Combination With Carboplatin to Treat Advanced NSCL Cancer in the Elderly (ABOUND 70+). Dostupné na webové stránce https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02151149?term=ABOUNd . Navštíveno 30. listopadu 2016.

ix ClinicalTrials.gov. Phase II Safety and Tolerability Trial With NabPaclitaxel Plus Carboplatin Followed by NabPaclitaxel for First Line Treatment of NSCLC Subjects With ECOG PS 2 (AboundPS2). Dostupné na webové stránce https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02289456?term=ABOUNd . Navštíveno 30. listopadu 2016.

x ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane as Maintenance Treatment After Abraxane Plus Carboplatin in 1st Line Stage IIIB / IV Squamous Cell Non-small Cell Lung Cancer (aboundsqm). Dostupné na webové stránce https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02027428?term=ABOUNd . Navštíveno 30. listopadu 2016.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontaktní informace
Celgene:
Investoři:
908-673-9628
investors@celgene.com
nebo
Média:
908-673-2275
media@celgene.com

Contacts

Kontaktní informace
Celgene:
Investoři:
908-673-9628
investors@celgene.com
nebo
Média:
908-673-2275
media@celgene.com