Dane z programu ABOUND przedstawione podczas Światowej Konferencji Raka Płuca rzucają więcej światła na kwestie bezpieczeństwa i skuteczności preparatu ABRAXANE®

Wyniki wstępnych badań dostarczają dalszych przesłanek potwierdzających bezpieczeństwo, skuteczność i tolerowalność preparatu u pacjentów cierpiących na raka płaskonabłonkowego i osób starszych z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca, a także pokrywają się z wynikami uzyskanymi wcześniej w badaniu przedrejestracyjnym fazy III.

BOUDRY, Szwajcaria--()--Spółka Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) ogłosiła dzisiaj wstępne wyniki programu badań klinicznych ABOUND dotyczącego stosowania preparatu ABRAXANE® (cząsteczki paklitakselu związane z cząsteczkami białka do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwania) (oparty na albuminie) u pacjentów z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NSCLC). Wstępne dane pochodzące z badań ABOUND prezentowane podczas 17. Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) podkreślają korzyści terapii dwulekowej ABRAXANE/karboplatyna w leczeniu pierwszego rzutu NSCLC.

Według wstępnych danych ABOUND.70+ zebranych w grupie 128 starszych pacjentów (>70 lat) odbywających leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem preparatu ABRAXANE/karboplatyny w zaawansowanym stadium NSCLC, 91 (73%) pacjentów cierpiało na neuropatię obwodową (NO) w stopniu >2 lub mielosupresję w stopniu ?3 (podstawowe kryterium oceny). W chwili przeprowadzenia analiz mediana całkowitego czasu przeżycia wynosiła 14,6 miesiąca, natomiast mediana czasu przeżycia wolnego od progresji 6,2 miesiąca w obu grupach pacjentów (drugorzędne kryteria oceny). Pacjenci zostali przydzieleni losowo do leczenia pierwszego rzutu preparatem ABRAXANE/karboplatyną w trybie ciągłym cotygodniowo lub co trzy tygodnie z tygodniową przerwą (I). Ogółem leczenie przerwało 80 procent pacjentów, z czego większość z powodu zdarzeń niepożądanych (24 procent) lub postępu choroby (34 procent). NO w stopniu >2 stwierdzono u 34% pacjentów, zaś neutropenię w stopniu >3, niedokrwistość i małopłytkowość odpowiednio u 52%, 21% i 21% (I).

Wstępne dane z badania ABOUND.sqm w grupie 284 pacjentów poddanych leczeniu pierwszego rzutu preparatem ABRAXANE/karboplatyną dla raka niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego płuca w stadium IIIB/IV wskazują na profil bezpieczeństwa podobny do zgłaszanego wcześniej dla grupy cierpiącej na raka płaskonabłonkowego w przedrejestracyjnym badaniu fazy III (II, III). W trakcie fazy indukcji wszyscy pacjenci zostali poddani czterem 21-dniowym cyklom standardowej terapii preparatem ABRAXANE/karboplatyną (II). Leczenie na etapie indukcji przerwało 119 pacjentów (42 procent). Większość pacjentów przerwała leczenie ze względu na postęp choroby (34 procent) lub zdarzenia niepożądane (24 procent). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi zaistniałymi w trakcie leczenia (TEAE) stopnia 3/4 były niedokrwistość (26 procent), neutropenia (43 procent) i małopłytkowość (15 procent) (II).

Oba badania ABOUND obejmowały również ocenę jakości życia wg trzyelementowej skali oceny punktowej objawów raka płuc (LCSS), wskaźnika obciążenia objawami, skali objawów raka płuca i objawów płucnych oraz pięcioetapowego kwestionariusza dotyczącego pięciu wymiarów jakości życia EuroQol (EQ-5D-5L). Wspomniane wstępne analizy wskazują, że wskaźnik jakości życia na ogół pozostawał na niezmienionym lub wyższym poziomie w obu grupach pacjentów (IV, V).

„Te wczesne dane z programu badań klinicznych ABOUND są bardzo obiecujące z uwagi na ich zbieżność z wynikami dla podgrup pacjentów z trudnym w leczeniu niedrobnokomórkowym rakiem płuca z badania przedrejestracyjnego fazy III preparatu ABRAXANE - powiedział Michael Pehl, dyrektor Działu Hematologii i Onkologii spółki Celgene. - W połączeniu z aktualnymi badaniami nad preparatem ABRAXAME oraz nowymi środkami i immunoterapią dane te pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak należy leczyć problematycznych pacjentów i umożliwią nam opracowanie dalszych metod leczenia”.

W obliczu dynamicznego rozwoju możliwości leczenia raka płuca Celgene nadal z zaangażowaniem poszukuje nowych połączeń leków dla osób cierpiących na raka płuca, w tym dla pacjentów, w przypadku których zawiodła immunoterapia i terapia celowana. ABRAXANE jest aktywnie przyjmowany jako terapia podstawowa u tych pacjentów.

Wstępne wyniki badania fazy I środka do immunoterapii, niwolumabu, w połączeniu z preparatem ABRAXANE/karboplatyną u 22 pacjentów cierpiących na raka niedrobnokomórkowego płuca w stadium IIIB/IV również zostaną zaprezentowane podczas WCLC. Pacjentów poddano czterem cyklom standardowej terapii preparatem ABRAXANE/karboplatyną w połączeniu z niwolumabem, a następnie monoterapii niwolumabem począwszy od cyklu 5. Podstawowe kryteria oceny dotyczyły liczby pacjentów u których wystąpiła toksyczność ograniczająca wielkość dawki leku oraz procentowy udział pacjentów u których doszło do zdarzeń niepożądanych zaistniałych w trakcie leczenia (TEAE) stopnia 3/4 lub których leczenie przerwano z powodu TEAE. Wstępne dane wskazują, że połączenie preparatu ABRAXANE/karboplatyny z niwolumabem może wykazywać obiecujące właściwości przeciwnowotworowe

Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych stopnia 3/4 zaobserwowanych w trakcie badania należały neutropenia (45 procent), niedokrwistość (35 procent), hipokaliemia (15 procent) oraz wymioty (15 procent) (VI). Badanie zostało rozszerzone i obecnie prowadzony jest nabór pacjentów do części 2. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności tego połączenia w wielu różnych rodzajach nowotworów zostaną przedstawione na konferencji medycznej w przyszłości.

Dodatkowe dane dotyczące preparatu ABRAXANE prezentowane podczas WCLC

W trakcie WCLC wygłoszona zostanie prelekcja na temat nowych wyników badania rejestracyjnego fazy III preparatu ABRAXANE (streszczenie 4460), w tym informacji o wpływie głębokości odpowiedzi na przeżycie pacjentów z zaawansowanym NSCLS poddanych chemioterapii pierwszego rzutu. Podczas WCLC prezentowane są również rzeczywiste analizy, którym poddano amerykańskich weteranów cierpiących na NSCLC. Obejmują one ocenę występowania płaskonabłonkowego NSCLC u weteranów w porównaniu do jego występowania w całej populacji (streszczenie 4737) oraz występowania choroby autoimmunologicznej u weteranów cierpiących na NSCLC (streszczenie 4745).

Dalsze badania inicjowane przez badaczy przedstawiane na WCLC służyły również ocenie ABRAXANE jako leku pierwszego rzutu (plakaty P2.03a-028 i P2.06-018), drugiego rzutu (plakaty P2.03a-040, P2.03a-054 i P2.03a-056) lub trzeciego rzutu (plakat P2.06-015) stosowany u pacjentów z zaawansowanym NSCLC, jak również w leczeniu adjuwantowym (plakat P2.03a-070) i neoadjuwantowym (plakat P2.04-34) i u pacjentów niepoddanych chemioterapii z mutacją genu EGFR (plakat P3.02b-061).

ABOUND

ABOUND to wieloetapowy, otwarty i wieloośrodkowy program badań klinicznych dotyczący oceny stosowania preparatu ABRAXANE w połączeniu z karboplatyną i innymi nowymi środkami, w tym z immunoterapią, jako leczenie pierwszego lub drugiego rzutu u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC). Badania ABOUND objęły pacjentów od 70. roku życia, jak również osoby o obniżonej sprawności i cierpiące na raka płaskonabłonkowego oraz poddawane leczeniu drugiego rzutu i kolejnych rzutów (VII, VIII, IX, X).

BADANIE POŁĄCZENIA ABRAXANE/NIWOLUMAB

Jest to otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy I dotyczące bezpieczeństwa opartych na preparacie ABRAXANE protokołów chemioterapii prowadzonych przed lub w połączeniu z niwolumabem w leczeniu raka trzustki, NSCLC i raka piersi z przerzutami. Badanie prowadzone jest w sześciu grupach równoległych przy ocenie dwóch grup na rodzaj nowotworu/wskazanie.

ABRAXANE® (nab-paklitaksel)

ABRAXANE® jest wskazany jako lek pierwszego rzutu zaawansowanego miejscowo lub dającego przerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca w połączeniu z karboplatyną u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego ani radioterapii.

Ważne informacje nt. bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE - NEUTROPENIA

 • Nie należy stosować leczenia preparatem ABRAXANE u pacjentów o poziomie neutrofilów przed leczeniem poniżej 1500 komórek/mm3. W celu monitorowania występowania zahamowania czynności szpiku kostnego, głównie neutropenii, które może być ostre i skutkować zakażeniem, zalecane jest częste przeprowadzanie badań krwi obwodowej wszystkich pacjentów przyjmujących ABRAXANE.
 • Uwaga: paklitaksel w otoczce albuminowej może w znaczącym stopniu wpływać na własności funkcjonalne leku w porównaniu z własnościami leku w roztworze. NIE ZASTĘPOWAĆ INNYCH POSTACI/INNYMI POSTACIAMI PAKLITAKSELU

PRZECIWWSKAZANIA

Liczba neutrofilów

ABRAXANE nie powinien być stosowany u pacjentów o poziomie neutrofilów przed leczeniem poniżej 1500 komórek/mm3.

Nadwrażliwość

Pacjenci, u których dochodzi do ciężkiej reakcji uczuleniowej na ABRAXANE nie powinni przyjmować leku ponownie.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skutki hematologiczne

 • Zahamowanie czynności szpiku kostnego (głównie neutropenia) zależy od dawki i toksyczności ograniczającej wielkość dawki preparatu ABRAXANE. W badaniu klinicznym neutropenia w stopniu 3-4 wystąpiła u 47% pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC).
 • Należy monitorować mielotoksyczność prowadząc częste badania krwi, w tym przed podaniem dawek w dniach 1, 8 i 15.
 • Nie należy stosować leczenia preparatem ABRAXANE u pacjentów o poziomie neutrofilów (ANC) przed leczeniem poniżej 1500 komórek/mm3.
 • W przypadku ciężkiej neutropenii (<500 komórek/mm3 przez 7 dni lub dłużej), w trakcie cyklu terapii preparatem ABRAXANE, należy obniżyć dawkę preparatu ABRAXANE w następnych cyklach u pacjentów z NSCLC.
 • Jeśli jest to zalecane, należy wznowić leczenie z zastosowaniem trwale obniżonych dawek, zarówno w przypadku preparatu ABRAXANE podawanego raz w tygodniu, jak i karboplatyny podawanej raz na trzy tygodnie po tym, jak poziom ANC ponownie osiągnie przynajmniej 1500 komórek/mm3, natomiast liczba płytek krwi wyniesie przynajmniej 100 000 komórek/mm3 w dniu 1 lub gdy poziom ANC osiągnie przynajmniej 500 komórek/mm3, zaś liczba płytek krwi przynajmniej 50 000 komórek/mm3 w dniu 8 lub 15 cyklu.

Układ nerwowy

 • Wystąpienie neuropatii czuciowej zależy od dawki i harmonogramu leczenia.
 • Wystąpienie neuropatii czuciowej stopnia 1 lub 2 nie skutkuje ogólnie koniecznością zmiany dawkowania.
 • W przypadku, gdy rozwinie się neuropatia czuciowa stopnia ? 3, należy wstrzymać leczenie preparatem ABRAXANE do czasu ustąpienia do stopnia ? 1, a następnie ograniczyć dawkę dla wszystkich następnych cykli leczenia preparatem ABRAXANE.

Nadwrażliwość

 • Odnotowano przypadki ciężkich, a czasami śmiertelnych reakcji uczuleniowych, w tym wstrząsu anafilaktycznego.
 • Pacjenci, u których dochodzi do ciężkiej reakcji uczuleniowej na ABRAXANE, nie powinni przyjmować tego leku ponownie.

Zaburzenie czynności wątroby

 • Ponieważ ekspozycja i toksyczność paklitakselu może być wyższa w przypadku zaburzenia czynności wątroby, należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu ABRAXANE pacjentom z takimi zaburzeniami.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej narażeni na toksyczne działanie preparatu, szczególnie w związku z mielosupresją, w związku z czym należy obserwować ich pod kątem rozwoju głębokiej mielosupresji.
 • W przypadku NSCLC należy obniżyć dawkę początkową dla pacjentów o umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniu czynności wątroby.

Albumina (ludzka)

ABRAXANE zawiera albuminę (ludzką) pochodzącą z ludzkiej krwi.

Stosowanie w okresie ciąży - kategoria D

 • ABRAXANE może powodować uszkodzenia płodu w przypadku podania kobiecie w ciąży.
 • Jeśli lek jest stosowany w okresie ciąży lub pacjentka zachodzi w ciążę w okresie przyjmowania tego leku, należy poinformować ją o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.
 • Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu ABRAXANE.

Stosowanie u mężczyzn

 • Mężczyznom należy odradzać planowanie poczęcia dziecka w okresie przyjmowania preparatu ABRAXANE.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Badanie dotyczące niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC)

 • Najczęstsze działania niepożądane (?20%) preparatu ABRAXANE w połączeniu z karboplatyną to niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość, utrata włosów, neuropatia obwodowa, nudności i zmęczenie.
 • Najczęstsze poważne działania niepożądane preparatu ABRAXANE w połączeniu z karboplatyną w przypadku NSCLC to anemia (4%) i zapalenie płuc (3%).
 • Najczęstsze działania niepożądane wynikające z trwałego odstawienia preparatu ABRAXANE to neutropenia (3%), małopłytkowość (3%) i neuropatia obwodowa (1%).
 • Najczęstsze działania niepożądane skutkujące ograniczeniem dawki preparatu ABRAXANE to neutropenia (24%), małopłytkowość (13%) i niedokrwistość (6%).
 • Najczęstsze działania niepożądane skutkujące wstrzymaniem lub opóźnieniem podania dawki preparatu ABRAXANE to neutropenia (41%), małopłytkowość (30%) i niedokrwistość (16%).
 • Następujące najczęstsze (występują u ?10% pacjentów) działania niepożądane zaobserwowano z podobną częstotliwością u pacjentów przyjmujących preparat ABRAXANE w połączeniu z karboplatyną oraz pacjentów przyjmujących paklitaksel w postaci wstrzykiwanej w połączeniu z karboplatyną: utrata włosów (56%), nudności (27%), zmęczenie (25%), obniżone łaknienie (17%), osłabienie (16%), zaparcia (16%), biegunka (15%), wymioty (12%), duszność (12%) i wysypka (10%); częstotliwość występowania podano dla grupy leczonej preparatem ABRAXANE z karboplatyną.
 • Działanie niepożądane ok stopniu 3 lub wyższym dla których wystąpiła rozbieżność ?2% pomiędzy stosowaniem preparatu ABRAXANE z karboplatyną i paklitakselu w postaci wstrzykiwanej z karboplatyną u chorych na NSCLC to odpowiednio anemia (28%, 7%), neutropenia (47%, 58%), małopłytkowość (18%, 9%) i neuropatia obwodowa (3%, 12%).
 • Działanie niepożądane o stopniu 1-4 dla których wystąpiła rozbieżność ?5% pomiędzy stosowaniem preparatu ABRAXANE z karboplatyną i paklitakselu w postaci wstrzykiwanej z karboplatyną u chorych na NSCLC to odpowiednio niedokrwistość (98%, 91%), małopłytkowość (68%, 55%), neuropatia obwodowa (48%, 64%), obrzęk kończyn (10%, 4%), krwawienie z nosa (7%, 2%), ból stawów (13%, 25%) i ból mięśni (10%, 19%).
 • Neutropenia (wszystkie stopnie) została odnotowana u 85% pacjentów przyjmujących ABRAXANE i karboplatynę oraz u 83% pacjentów przyjmujących paklitaksel w postaci wstrzykiwanej i karboplatynę.

Doświadczenia zebrane w fazie porejestracyjnej dotyczące ABRAXANE i innych preparatów zawierających paklitaksel

 • Stwierdzono występowanie poważnej, a czasami śmiertelnej nadwrażliwości na preparat ABRAXANE. Stosowanie ABRAXANE u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość, na wstrzykiwany paklitaksel lub albuminę ludzką nie zostało poddane badaniom.
 • Stwierdzono przypadki zastoinowej niewydolności serca, zaburzeń czynności lewej komory i bloku przedsionkowo-komorowego przy stosowaniu preparatu ABRAXANE, głównie wśród osób, u których wcześniej występowały choroby układu krążenia lub które przyjmowały leki kardiotoksyczne.
 • Odnotowano przypadki wynaczynienia preparatu ABRAXANE. Z uwagi możliwość wynaczynienia zaleca się ścisłą obserwację miejsca wstrzykiwania preparatu ABRAXANE pod kątem możliwości wycieku leku podczas jego podawania.

INTERAKCJE

 • Należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu ABRAXANE łącznie z lekami hamującymi lub indukującymi CYP2C8 lub CYP3A4.

STOSOWANIE LEKU U OKREŚLONYCH GRUP PACJENTÓW

Matki karmiące piersią

 • Nie stwierdzono, czy paklitaksel jest wydzielany z mlekiem matki. Ponieważ wiele leków wydziela się z mlekiem matki oraz ze względu na możliwość wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych u niemowląt, należy zaprzestać karmienia piersią lub przerwać stosowanie leku, mając jednocześnie na uwadze, jak ważne jest jego przyjmowanie przez matkę.

Pacjenci pediatryczni

 • Nie dokonano oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu ABRAXANE u pacjentów pediatrycznych.

Pacjenci geriatryczni

 • Mielosupresja, neuropatia obwodowa i artralgia występowały częściej u pacjentów z NSCLC w wieku powyżej 65 lat leczonych preparatem ABRAXANE i karboplatyną.

Zaburzenia czynności nerek

 • Nie ma wystarczających danych, aby wydać zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności nerek lub schyłkową niewydolnością nerek (szacowany klirens kreatyniny

DAWKOWANIE I PODAWANIE PREPARATU

 • Nie należy podawać preparatu ABRAXANE pacjentom, u których bilirubina całkowita wynosi więcej niż 5 x górnej granicy normy lub AST wyższym niż 10 x górnej granicy normy.
 • Należy zmniejszyć dawkę początkową u pacjentów z NSCLC, u których występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • W przypadku wystąpienia znacznej toksyczności hematologicznej lub neurologicznej konieczne może być zmniejszenie dawki lub przerwanie podawania preparatu.
 • Należy prowadzić ścisłą obserwację pacjenta.

Należy zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi stosowania, łącznie z ostrzeżeniem w ramce.

Pełne informacje dotyczące stosowania można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego.

Celgene

Celgene Corporation z siedzibą w Summit (New Jersey) jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną o zasięgu międzynarodowym zajmującą się głównie odkrywaniem, rozwojem i wprowadzaniem na rynek nowatorskich terapii w leczeniu nowotworów oraz chorób zapalnych, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie homeostazy białek, immunoonkologii, epigenetyki, immunologii i zapaleń tkanki nerwowej. Więcej informacji na stronie: www.celgene.com. Celgene w mediach społecznościowych: @CelgenePinterestLinkedInFacebookYouTube.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które nie stanowią faktów historycznych. Wypowiedzi prognozujące charakteryzują się występowaniem słów „oczekiwać”, „przewidywać”, „uważać”, „zamierzać”, „szacować”, „planować”, „będzie”, „prognoza” i podobnych. Wypowiedzi prognozujące opierają się na bieżących planach, oszacowaniach, założeniach i prognozach oraz obowiązują wyłącznie w czasie ich publikacji. Spółka nie podejmuje zobowiązania do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w związku z pojawieniem się nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej. Wypowiedzi prognozujące są obarczone pewnymi czynnikami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć i zasadniczo pozostają one poza kontrolą spółki. Rzeczywiste wyniki lub rezultaty spółki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych w wypowiedziach prognozujących, ze względu na obecność czynników, z których wiele omówiono szczegółowo w raporcie 10-K złożonym przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i innych raportach.

I Langer C i in. Safety and Efficacy Results from ABOUND.70+: nab-Paclitaxel + Carboplatin in Elderly Patients with Advanced NSCLC. Streszczenie 4630. Praca przedstawiona na Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 2016, 4-7 grudnia 2016.

II McCleod M i in. Interim Results from ABOUND.sqm: Safety of nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. Streszczenie 4391. Praca przedstawiona na Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 2016, 4-7 grudnia 2016.

III Socinsky M i in. Safety and efficacy of weekly nab®-paclitaxel in combination with carboplatin as first-line therapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 24: 314–321, 2013.

IV Weiss J i in. ABOUND.70+: Interim Quality of Life Results of nab-Paclitaxel + Carboplatin Treatment of Elderly Patients with NSCLC. Streszczenie 4286. Praca przedstawiona na Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 2016, 4-7 grudnia 2016.

V Thomas M, i in. nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Interim Quality of Life Results from ABOUND.sqm. Streszczenie 4343. Praca przedstawiona na Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 2016, 4-7 grudnia 2016.

VI Goldman J, i in. Interim Results from the Phase I Study of Nivolumab + nab-Paclitaxel + Carboplatin in Non-Small Cell Lung Cancer. Streszczenie 4127. Praca przedstawiona na Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 2016, 4-7 grudnia 2016.

VII ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Nab®Paclitaxel With CC486 or Nab®Paclitaxel With Durvalumab, and Nab®Paclitaxel Monotherapy as Second/Thirdline Treatment for Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer (abound2L+). Dostęp pod adresem: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250326?term=ABOUNd&rank=3. Data dostępu: 30 listopada 2016 r.

VIII ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane in Combination With Carboplatin to Treat Advanced NSCL Cancer in the Elderly (ABOUND 70+). Dostęp pod adresem: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02151149?term=ABOUNd&rank=2. Data dostępu: 30 listopada 2016.

IX ClinicalTrials.gov. Phase II Safety and Tolerability Trial With NabPaclitaxel Plus Carboplatin Followed by NabPaclitaxel for First Line Treatment of NSCLC Subjects With ECOG PS 2 (AboundPS2). Dostęp pod adresem: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02289456?term=ABOUNd&rank=4. Data dostępu: 30 listopada 2016.

X ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane as Maintenance Treatment After Abraxane Plus Carboplatin in 1st Line Stage IIIB / IV Squamous Cell Non-small Cell Lung Cancer (aboundsqm). Dostęp pod adresem: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02027428?term=ABOUNd&rank=6. Data dostępu: 30 listopada 2016.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Celgene
inwestorzy:
tel. 908-673-9628
e-mail: investors@celgene.com
-
media
tel. 908-673-2275
e-mail: media@celgene.com

Contacts

Celgene
inwestorzy:
tel. 908-673-9628
e-mail: investors@celgene.com
-
media
tel. 908-673-2275
e-mail: media@celgene.com