ACORDA THERAPEUTICSIN KAIKISTA BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAKKEISTA, AMERICAN DEPOSITARY SHARE – OSAKETALLETUSTODISTUKSISTA, OSAKEOPTIO-OIKEUKSISTA, OSAKEYKSIKÖISTÄ JA WARRANTEISTA TEKEMÄN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

ARDSLEY, N.Y.--()--Jälkikäteinen tarjousaika Acorda Therapeutics, Inc.:n (Nasdaq: ACOR) ("Acorda" tai "Tarjouksentekijä") tekemässä vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki: BTH1V;Nasdaq: BITI) ("Biotie" tai "Yhtiö") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ("Osakkeet"), American Depositary Share -osaketalletustodistuksista ("ADS-todistukset"), osakeoptio-oikeuksista, osakeyksiköistä ja warranteista (tällaiset arvopaperit yhdessä "Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit"), jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous") alkoi 14.4.2016 ja päättyi 28.4.2016 ("Jälkikäteinen Tarjousaika").

Jälkikäteisen Tarjousajan lopullisen tuloksen perusteella 38.419.864 Osaketta ja 58.121 ADS-todistusta tarjottiin Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, mikä vastaa yhdessä Ostotarjoukseen varsinaisen tarjousajan aikana tarjottujen Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden kanssa noin 97,36 prosenttiyksikköä Biotien kaikista osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen ehdoissa määritelty täysi laimentumisvaikutus huomioon ottaen.

Ostotarjoukseen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjotut Osakkeet ja ADS-todistukset vastaavat noin 4,39 prosenttiyksikköä kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita). Yhdessä Ostotarjoukseen varsinaisen tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden ja ADS-todistusten kanssa nämä Osakkeet ja ADS-todistukset vastaavat noin 96,77 prosenttiyksikköä kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita). Käyttämällä muita varsinaisen tarjousajan aikana tarjottuja Oman Pääoman Ehtoisia Arvopapereita Biotien osakkeiden merkitsemiseen, Tarjouksentekijä voi nostaa omistuksensa noin 97,42 prosenttiyksikköön kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita).

Tarjouksentekijä on hyväksynyt kaikki Osakkeet ja ADS-todistukset, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Tarjousvastike on maksettu niille Osakkeiden ja ADS-todistusten haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen Jälkikäteisen Tarjousajan ensimmäiseen hyväksymispäivään 21.4.2016 mennessä, ja maksetaan arviolta 4.5.2016 niille Osakkeiden ja ADS-todistusten haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen Jälkikäteisen Tarjousajan toiseen hyväksymispäivään 28.4.2016 mennessä.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki jäljellä olevat Biotien Osakkeet ja ADS-todistukset. Koska Tarjouksentekijän omistus on Ostotarjouksen myötä ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä on toimittanut Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen Biotien jäljellä olevia Osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn käynnistämiseksi. Tarjouksentekijä voi ostaa Osakkeita ja ADS-todistuksia myös Nasdaq Helsinki Oy:n tai Nasdaq Stock Market LLC:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten hinnalla, joka ei ylitä Ostotarjouksessa tarjottua 0,2946 euron tarjoushintaa Osaketta kohden tai 23,5680 euron tarjoushintaa ADS-todistusta kohden.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on saada Biotien Osakkeet poistetuksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta ja ADS-todistukset poistetuksi Nasdaq Stock Market LLC:n pörssilistalta sekä ADS-todistusten Yhdysvaltain arvopaperipörssilain (United States Securities Exchange Act of 1934) mukainen rekisteröinti peruttua niin pian kuin se on soveltuvien lakien perusteella sallittua ja mahdollista.

Tietoa Acorda Therapeuticsista

Acorda Therapeutics on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää ja toimintaedellytyksiä.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa Parkinsonin tauti, epilepsia, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, migreeni ja MS-tauti. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA® (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

Katso lisätietoja osoitteesta www.acorda.com.

Tietoa Biotie Therapiesista

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Katso lisätietoja osoitteesta www.biotie.com.

Tulevaisuutta koskeva lausuma

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, pois lukien toteamukset historiallisista faktoista, jotka koskevat johdon odotuksia, oletuksia, tavoitteita, suunnitelmia tai mahdollisuuksia, tulisi mieltää tulevaisuutta koskeviksi. Näihin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa olennaisiin poikkeamiin lopullisissa tuloksissa. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: onnistuminen Biotie transaktion toteuttamisessa ajallaan; onnistuminen niiden hyötyjen realisoimisessa, joita Biotien ja Civitan transaktioista on ennakoitu, muun muassa koska hankitut kehitysohjelmat ovat yleisesti alttiita kaikille lääkekehityksen prosessin riskeille ja tietomme kunkin ohjelman erityisistä riskeistä kehittyy ajan myötä; onnistuminen sekä Biotien että Civitan toimintojen menestyksekkäässä integroinnissa omiin toimintoihimme; mahdollisesti välttämätön uusien varojen keräys laajentuneen toiminnan rahoittamiseksi, jota ei välttämättä ole mahdollista saada hyväksyttävin ehdoin; valmiutemme menestyksekkäästi markkinoida ja myydä Ampyraa USA:ssa; kolmannen tahon maksajat (mukaan luettuna valtion virastot) eivät välttämättä riittävässä määrin tai lainkaan korvaa Ampyran tai muiden tuotteidemme käyttöä ja voivat asettaa rajoittavia edeltäviä toimilupaedellytyksiä, jotka rajoittavat tai estävät lääkemääräyksiä; riski Ampyraa- tai muuta tutkimus ja kehitysohjelmaa, kuten CVT-301, Plumiaz (diazepaami) nenäsumute, tai mitä tahansa muuta hankittua tai lisensoitua ohjelmaa koskevista epäedullisista tulevaisuuden tutkimustuloksista; emme välttämättä kykene saattamaan loppuun CVT-301:tä, Plumiziaa tai muuta kehitteillä olevaa tuotetta koskevaa, tai Biotie transaktion toteuttamisen myötä hankkimiamme tuotteita koskevaa kehitystyötä, laissa edellytetyn luvan saamista tai menestyksekästä markkinointia; epäedullisten turvallisuuskysymysten ilmeneminen tuotteissamme; laissa edellytetyn luvan saamisen myöhästyminen taikka epäonnistuminen luvan voimassa pitämisessä Fampyralle, epäonnistuminen Fampyran menestyksekkäässä markkinoinnissa USA:n ulkopuolella, sekä tähän liittyvä riippuvuutemme yhteistyökumppanistamme Biogenista; kilpailu; epäonnistuminen immateriaalioikeuksiemme suojelemisessa, muiden esittämiä immateriaalioikeusvaateita vastaan puolustautumisessa taikka tuotteidemme kaupallistamiseen tarvittavien immateriaalioikeuslisenssien hankkimisessa kolmansilta; ja lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisessä epäonnistuminen voivat johtaa valvovien viranomaisten meille vahingollisiin toimiin.

Nämä ja muut riskit on kuvattu yksityiskohtaisemmin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (Securities and Exchange Commission) toimittamissamme asiakirjoissa. Emme välttämättä onnistu saavuttamaan tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvaamiamme tavoitteita tai suunnitelmia eikä sijoittajien tule liiallisesti luottaa näihin lausumiin. Tässä tiedotteessa tehdyt tulevaisuutta koskevat lausumat tehdään vain tiedotteen julkaisupäivänä ja toteamme, että meillä ei ole mitään tarkoitusta tai velvollisuutta päivittää mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkaisupäivän jälkeen tapahtuvien tapahtumien johdosta.

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA.

Contacts

LISÄTIETOJA
Lisätietoja antaa:
Felicia Vonella, Sijoittajasuhteet
Puh. + 1 914 326 5146
sähköposti: fvonella@acorda.com

Contacts

LISÄTIETOJA
Lisätietoja antaa:
Felicia Vonella, Sijoittajasuhteet
Puh. + 1 914 326 5146
sähköposti: fvonella@acorda.com