KIADIS PHARMA KONDIGT AAN DAT HET ORDERBOEK GEVULD IS

AMSTERDAM--()--NIET BESTEMD VOOR RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (WAARONDER HUN TERRITORIA EN BEZITTINGEN, EEN STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN OF HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU OPLEVEREN.

Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis Pharma”, “Kiadis” of de “Vennootschap”), een biofarmaceutische onderneming die innovatieve cellulaire immunotherapieën ontwikkelt die zich in de klinische ontwikkelingsfase bevinden, kondigt vandaag in verband met haar eerste openbare aanbieding van nieuwe aandelen met toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (de "Aanbieding”) aan dat het orderboek met 2.272.727 aandelen gevuld is. De aanbiedingsperiode van de Aanbieding ging van start op 17 juni 2015 en loopt naar verwachting tot 30 juni 2015 12u00 (CEST) voor particuliere beleggers en tot 30 juni 2015 16u00 (CEST) voor institutionele beleggers.

De Aanbieding

De Aanbieding werd aangekondigd op 17 juni 2015 en heeft betrekking op een aanbieding van maximaal 2.272.727 nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap. Dit aantal kan met maximaal 15% worden uitgebreid (de “Uitbreidingsoptie”). Daarnaast is aan Kempen & Co, die optreedt als stabilisatiemanager namens Kempen & Co en KBC Securities, door de Vennootschap een optie toegekend om bijkomende nieuwe aandelen te kopen voor een aantal gelijk aan maximaal 15% van het aantal aangeboden aandelen (mogelijk uitgebreid met de Uitbreidingsoptie) waarop ingeschreven is in de Aanbieding tegen de aanbiedingsprijs teneinde eventuele overtoewijzingen of short posities in verband met de Aanbieding te dekken (de "Overtoewijzingsoptie", en de in het kader van de Aanbieding aangeboden aandelen, inclusief aandelen uitgegeven krachtens de Overtoewijzingsoptie en aandelen uitgegeven krachtens de Uitbreidingsoptie worden tezamen de "Aangeboden Aandelen" genoemd).

De prijsbandbreedte van de Aanbieding is gesteld op EUR 11,00 en EUR 13,75 per Aangeboden Aandeel. De resultaten van de Aanbieding, de toewijzing aan particuliere beleggers, en de uiteindelijke aanbiedingsprijs worden naar verwachting in een prijsbericht op of rond 1 juli 2015 gepubliceerd. De aandelen van de Vennootschap worden naar verwachting toegelaten tot de handel op de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel op of rond 2 juli 2015.

Prospectus

Kiadis Pharma heeft een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding en de voorgenomen notering van haar aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, gedateerd op 16 juni 2015 (het “Prospectus”). Het Prospectus vormt een prospectus voor de toepassing van artikel 3 van richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”) en is opgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”) en de volgens de Wft afgekondigde regelgeving. Dit Prospectus is goedgekeurd door en ingediend bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten, de “AFM”) en is voor paspoortdoeleinden gemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) overeenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn. Het Prospectus bevat een hoofdstuk genaamd “3. Risk Factors” en potentiële beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om alvorens een beslissing te nemen omtrent de Aanbieding, alle informatie in dit hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar op de website van Kiadis Pharma: www.kiadis.com/ipo en op de websites www.kbc.be/kiadis, www.kbcsecurities.be en www.bolero.be/nl/kiadis.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op klinisch onderzoek naar, en de ontwikkeling en de toekomstige commercialisatie van cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. Kiadis’ belangrijkste producten bevinden zich op dit moment in een klinische fase van ontwikkeling. De Vennootschap is van mening dat haar innovatieve producten een oplossing bieden voor de huidige risico's en beperkingen van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hoewel HSCT momenteel voor veel patiënten geen reële optie is, wordt HSCT algemeen beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen. De Vennootschap verwacht dat, zodra er een oplossing is voor de huidige risico's en beperkingen, HSCT de eerste keus kan worden bij de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen, waardoor zij met haar producten in een grote medische noodzaak kan voorzien.

ATIR101™ wordt op dit moment getest in een open-label fase II-studie bij patiënten met bloedkanker waarvoor geen passende donor is gevonden en waar een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid als stamceldonor voor HSCT wordt gebruikt.

Kiadis Pharma wordt gesteund door een groep vooraanstaande internationale investeerders, waaronder LSP, Alta Partners, DFJ Esprit, Quest for Growth, MedSciences Capital en NOM. Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar www.kiadis.com

Over ATIR™

Tijdens een HSCT behandeling wordt het beenmerg, waarin de zieke cellen zich bevinden, volledig vernietigd en vervolgens vervangen door stamcellen van een gezonde donor. Na een HSCT behandeling duurt het doorgaans minstens 6 tot 12 maanden voordat de bloedcellen en immuuncelfuncties zich tot een nagenoeg normaal niveau herstellen bij een patiënt die een transplantatie heeft ontvangen. In deze periode is de patiënt zeer vatbaar en kwetsbaar voor infecties door bacteriën, virussen en schimmels. De immuuncellen in ATIR(Allodepleted T-cell ImmunotheRapeutics) helpen bij de bestrijding van deze infecties en overbruggen de periode tot het immuunsysteem vanuit de getransplanteerde stamcellen volledig opgebouwd is.

Bij ATIR worden T-cellen die Graft-versus-Host-Disease (GVHD) veroorzaken uit de donorlymfocyten geëlimineerd, wat de kans op GVHD en eventueel daarmee samenhangende morbiditeit en mortaliteit tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd bevat ATIR mogelijk kankerdodende T-cellen van de donor die resterende kankercellen kunnen elimineren en terugkeer van de ziekte kunnen voorkomen. ATIR maakt het gebruik van haploïdentieke transplantaten mogelijk die bijna geheel ontdaan zijn van T-cellen waardoor er geen noodzaak is voor het gebruik van immuunonderdrukkende middelen. ATIR voorziet de patiënt vervolgens van immuuncellen die geen GVHD veroorzaken. Daarmee lost ATIR het probleem op dat een passende donor niet op tijd wordt gevonden, met als gevolg dat genezende HSCT voor veel meer patiënten een haalbare optie wordt.

De Vennootschap schat dat circa 35% van de patiënten die voor HSCT in aanmerking komen en deze dringend nodig hebben, niet op tijd een passende donor zal vinden. Een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid zal echter voor meer dan 95% van de patiënten beschikbaar zijn. Het gebruik van transplantaten uit haploïdentieke donoren, zonder toediening van ATIR™, is momenteel alleen haalbaar in combinatie met krachtige onderdrukking van het immuunsysteem, waardoor de patiënt zeer kwetsbaar wordt voor infecties met ernstige klinische complicaties, mogelijk met de dood als gevolg.

Belangrijke juridische informatie

Niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte verspreiding in of naar de Verenigde Staten (waaronder hun territoria en bezittingen, een staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of een rechtsgebied waar dit een schending van de relevante wetgeving van dat rechtsgebied zou opleveren. Deze aankondiging is geen prospectus en bevat of vormt geen aanbod tot de verkoop van, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied.

Dit bericht is geen aanbod tot de verkoop van, en geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van de effecten van Kiadis Pharma N.V. (de “Vennootschap”, en die effecten: de “Effecten”) in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

De Effecten zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act of 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht tenzij deze krachtens de Securities Act zijn geregistreerd of een vrijstelling voor deze registratie is verkregen. Er is geen sprake van een openbare uitgifte van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van Effecten op grond van de voorgenomen uitgifte is uitsluitend gedaan, en beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het prospectus dat in verband met die uitgifte in Nederland en België algemeen beschikbaar is gesteld.

Kopieën van de Prospectus kunnen kosteloos worden verkregen via de website van de Vennootschap www.kiadis.com/ipo, en op de websites www.kbc.be/kiadis, www.kbcsecurities.be en www.bolero.be/nl/kiadis.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen met professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van “investment professionals” zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”), of (iii) ondernemingen met een hoog eigen vermogen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen en beheerders van omvangrijke trusts zoals beschreven in artikel 49 lid 2 van de Order, of (iv) andere personen aan wie dit bericht in overeenstemming met de Order op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd. Beleggingen en beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan uitsluitend open voor deze personen en uitsluitend deze personen kunnen hieraan deelnemen. Personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit bericht ontvangen (behoudens personen die onder (ii), (iii) of (iv) zoals bovengenoemd vallen) dienen niet op dit bericht te vertrouwen of naar aanleiding van dit bericht te handelen.

Contacts

Contactgegevens Vennootschap:
Manfred Rüdiger, CEO
Kiadis Pharma
Tel. +31 20 314 02 50
communication@kiadis.com
of
Contactgegevens voor internationale pers en beleggers:
Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Lindsey Neville, Hendrik Thys
Consilium Strategic Communications
Tel: +44 (0) 203 709 5708
Kiadis@consilium-comms.com
of
Ian Bickerton, Christa Nooitgedagt
HuijskensBickerton
Tel. +31 (0) 20 685 5955
ian@huijskensbickerton.com

Contacts

Contactgegevens Vennootschap:
Manfred Rüdiger, CEO
Kiadis Pharma
Tel. +31 20 314 02 50
communication@kiadis.com
of
Contactgegevens voor internationale pers en beleggers:
Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Lindsey Neville, Hendrik Thys
Consilium Strategic Communications
Tel: +44 (0) 203 709 5708
Kiadis@consilium-comms.com
of
Ian Bickerton, Christa Nooitgedagt
HuijskensBickerton
Tel. +31 (0) 20 685 5955
ian@huijskensbickerton.com