Zydelig® verbetert in combinatie met ofatumumab de progressievrije overleving bij reeds eerder behandelde patiënten met chronisch lymfatische leukemie

-- Onderzoeksresultaten Phase 3 die een afname laten zien van 73% van het risico op ziekteprogressie of overlijden ten opzichte van het gebruik van alleen ofatumumab, zoals gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology --

CHICAGO (VS)--()--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) heeft vandaag de resultaten uit Phase 3 clinical Study 119 gepresenteerd naar het gebruik van Zydelig® (idelalisib) in combinatie met ofatumumab bij patiënten die eerder voor chronisch lymfatische leukemie (CLL) behandeld zijn. In Study 119 is een afname van 73% te zien van het risico op ziekteprogressie of overlijden bij patiënten die Zydelig gebruikten in combinatie met ofatumumab vergeleken met het gebruik van alleen ofatumumab (hazard ratio (HR) = 0,27; 95% betrouwbaarheidsinterval: 0,19, 0,39; p<0,0001). Gedetailleerde resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een postersessie op de 51ste jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago (Abstract #7023).

“De resultaten die vandaag gepubliceerd zijn, versterken eerdere conclusies dat gebruik van idelalisib, hier in combinatie met de anti-CD20 monoklonale antilichamen in ofatumumab, niet alleen leidt tot een significante verbetering van de (immuun)respons, maar, nog belangrijker, zorgt voor een progressievrije overleving bij patiënten, die eerder behandeld zijn voor CLL,” zeggen Jeffrey A. Jones, MD, MPH, Associate Professor of Medicine, Afdeling hematologie, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital en Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James). “Van belang is ook dat deze verbeteringen ook werden waargenomen bij patiënten die op basis van genetische kenmerken een slecht vooruitzicht hadden.”

Study 119 was een a-select, open-label Phase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik van Zydelig in combinatie met ofatumumab. Bij dit onderzoek werden 261 volwassenen bekeken, die eerder waren behandeld voor CLL en bij wie de ziekte zich weer verder ontwikkelde binnen 24 maanden na de laatste behandeling, en die eerder niet ongevoelig waren voor ofatumumab. Patiënten die in aanmerking kwamen, werden in de verhouding 2:1 ingedeeld en kregen een dosering van 1.000 mg ofatumumab (12 toedieningen, eerste toediening 300 mg) over 24 weken verdeeld plus Zydelig (150 mg) tweemaal daags (n=174), doorgaand tot er ziekteprogressie of onacceptabele bijverschijnselen optraden, of een dosering van 2.000 mg ofatumumab (12 toedieningen, eerste toediening 300 mg) over 24 weken (n=87).

Het hoofddoel was progressievrije overleving (progression-free survival, PFS), gedefinieerd als de periode vanaf begin onderzoek tot definitieve ziekteprogressie of overlijden, beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Gemiddelde PFS in de Zydelig/ofatumumab groep was 16,3 maanden. In de groep met alleen ofatumumab was dit 8,0 maanden. Er werden ook statistisch significante verbeteringen waargenomen in de totale respons (75% tegenover 18%; odds ratio (OR) = 15,9, p<0,0001) en de immuunrespons (93,3% tegenover 4,9%; OR=486,96, p<0,0001). Gemiddelde PFS bij ongeveer 40% van de patiënten met 17p-deletie of TP53-mutatie was 13,7 maanden tegenover 5,8 maanden (HR=0,32, p<0,0001). Bij de gemiddelde totale overleving was geen significante afwijking te zien (20,9 maanden tegenover 19,4 maanden; HR=0,74, p=0,27).

Het veiligheidsprofiel van Zydelig was gelijk aan die in voorgaande studies naar patiënten met reeds behandelde CLL. Adverse events van de 3de graad of hoger die in de Zydelig/ofatumumab groep optraden waren diarree/colitis (20,2%), longontsteking (12,7%) en febrile neutropenie (11,6%).

Op basis van de onderzoeksresultaten uit Study 119 heeft Gilead een aanvullende aanvraag voor nieuwe medicijnen (supplemental New Drug Application, sNDA) ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration om de resultaten van dit onderzoek op te nemen in het Amerikaanse productlabel. Gilead is van plan later dit jaar een aanvullende aanvraag bij het European Medicines Agency te doen.

“Zydelig heeft in twee willekeurige Phase 3-onderzoeken een sterke werkzaamheid bewezen bij patiënten die al eerder voor CLL behandeld werden,” zei Norbert Bischofberger, PhD, Gileads Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer. “Wij gaan door met het onderzoek naar het klinische profiel van Zydelig in combinatie met bestaande en nieuwe behandelmethoden en doseringen, waaronder zeven lopende of voltooide Phase 3-klinische onderzoeken naar B-celtumoren.”

De bijsluiter van Zydelig in de VS bevat een OMKADERDE WAARSCHUWING met betrekking tot fatale en ernstige toxiciteiten van hepatotoxiciteit, ernstige diarree/colitis, longontsteking en darmperforatie; zie hieronder voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Het gebruik van Zydelig in combinatie met ofatumumab is bedoeld voor onderzoek en de veiligheid en werkzaamheid is nog niet officieel vastgesteld.

Dr. Jones is een onbetaald vrijwillig adviseur en commissaris bij Gilead. Hij ontvangt overheidssubsidie ter ondersteuning van dit Phase 3-onderzoek aan The OSUCCC – James.

Over Zydelig (idelalisib)

Zydelig is een orale remmer van fosfoïnositide 3-kinase (PI3K) delta, een eiwit dat een rol speelt bij de activering, proliferatie en levensvatbaarheid van B-cellen, een essentieel onderdeel van het immuunsysteem. PI3K delta-signalering is actief in een groot aantal gevallen van B-cel leukemie en -lymfomen. Door het eiwit te remmen, blokt Zydelig verschillende cellulaire signaleringswegen die de levensvatbaarheid van de B-cellen aansturen.

Op 23 juli 2014 ontving Zydelig versnelde goedkeuring van de Amerikaanse Food And Drug Administration als monotherapie voor patiënten met recidiverend folliculair lymfoom (FL) of klein lymfocytair lymfoom (small lymphocytic lymphoma, SLL) die ten minste twee eerdere behandelingen kregen, en volledige goedkeuring in combinatie met rituximab bij patiënten met recidiverende CLL bij wie, vanwege comorbiditeiten, rituximab alleen zou worden beschouwd als een geschikte therapie. De Europese Commissie verleende op 19 september 2014 een vergunning voor het op de markt brengen van Zydelig als monotherapie voor patiënten met FL die refractair waren voor twee eerdere behandelingslijnen, en in combinatie met rituximab bij patiënten met CLL die minstens één eerdere behandeling hebben gekregen; of in de aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet geschikt zijn voor chemo-immunotherapie.

Aanvullende informatie over klinische onderzoeken van Zydelig en andere onderzoeken van Gilead op het gebied van kanker vindt u op www.clinicaltrials.gov.

Belangrijke veiligheidsinformatie VS

OMKADERDE WAARSCHUWING: FATALE EN ERNSTIGE TOXICITEITEN: HEPATOTOXICITEIT, ERNSTIGE DIARREE, COLITIS, LONGONTSTEKING EN DARMPERFORATIE

 • Fatale en/of ernstige hepatotoxiciteit trad op bij 14% van de patiënten die met Zydelig behandeld werden. Controleer de leverfunctie vóór en tijdens de behandeling. Onderbreek Zydelig en verminder of stop het vervolgens zoals aanbevolen.
 • Fatale en/of ernstige diarree of colitis vond plaats bij 14% van de patiënten die met Zydelig behandeld werden. Controleer op het ontstaan ​​van ernstige diarree of colitis. Onderbreek Zydelig en verminder of stop het vervolgens zoals aanbevolen.
 • Fatale en ernstige longontsteking kan optreden. Controleer op pulmonale symptomen en bilaterale interstitiële infiltraten. Onderbreek of stop Zydelig zoals aanbevolen.
 • Fatale en ernstige darmperforatie kan optreden bij patiënten die met Zydelig behandeld worden. Stop Zydelig wanneer darmperforatie optreedt.

Contra-indicaties

 • Voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie en toxische epidermale necrolyse (TEN).

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Hepatotoxiciteit: Reacties werden doorgaans waargenomen binnen de eerste 12 behandelingsweken en bestreden met een onderbreking van de dosis. Bij herbehandeling met een lagere dosis, vonden ALT/AST-verhogingen plaats bij 26% van de patiënten. Bij alle patiënten werd elke 2 weken ALT/AST, gedurende de eerst 3 maanden gecontroleerd, vervolgens elke 4 weken gedurende de daaropvolgende 3 maanden en elke 1 tot 3 maanden in de periode daarna. Indien ALT/AST > 3x de bovengrens van normaal (upper limit of normal, ULN) is, moet wekelijks worden gecontroleerd op levertoxiciteit. Indien ALT/AST > 5x ULN is, moet met Zydelig worden gestopt en de ALT/AST en de totale bilirubine wekelijks worden gecontroleerd totdat het probleem is opgelost. Stop Zydelig bij terugkerende hepatotoxiciteit. Vermijd gelijktijdig gebruik met andere hepatotoxische geneesmiddelen.
 • Ernstige diarree of colitis: Diarree graad 3+ kan op elk moment optreden en reageert slecht op anti-motiliteitstoffen. Vermijd gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die diarree veroorzaken.
 • Pneumonitis: Beoordeel op pneumonitis bij patiënten die pulmonale symptomen vertonen, zoals hoesten, kortademigheid, hypoxie, interstitiële infiltraten op radiologische testen of bij wie de zuurstofverzadiging met ≥5% is gedaald.
 • Darmperforatie: Adviseer patiënten om onmiddellijk nieuwe of verergerde buikpijn, rillingen, koorts, misselijkheid of braken te melden.
 • Ernstige huidreacties: Eén TEN-geval deed zich voor in een onderzoek van Zydelig in combinatie met rituximab en bendamustine. Er zijn andere ernstige of levensbedreigende (graad ≥3) huidreacties gemeld. Controleer patiënten op de eventuele ontwikkeling van ernstige huidreacties en stop Zydelig als er een reactie optreedt.
 • Anafylaxie: Er zijn ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie gemeld. Stop Zydelig definitief en neem passende ondersteunende maatregelen indien er een reactie optreedt.
 • Neutropenie: Neutropenie graad 3-4 als gevolg van de behandeling deed zich voor bij 31% van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken behandeld werden met Zydelig. Controleer bij alle patiënten gedurende de eerste 3 maanden ≥ elke 2 weken het bloedbeeld. Patiënten met een verhoogde concentratie neutrofielen <1,0 Gi/l moeten wekelijks gecontroleerd worden.
 • Embryofoetale toxiciteit: Zydelig kan schadelijk zijn voor de foetus. Vrouwen die tijdens het gebruik van Zydelig zwanger zijn of worden, dienen te worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren voor de foetus. Raad vrouwen aan om zwangerschap te vermijden terwijl zij Zydelig nemen en om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens en zeker 1 maand na de behandeling met Zydelig.

Bijwerkingen

 • Meest voorkomende bijwerkingen (incidentie ≥10% en ≥2% bij alleen rituximab, alle gradaties) waren koorts, misselijkheid, longontsteking, diarree, koude rillingen, huiduitslag, overgeven en hoofdpijn.
 • Meest voorkomende ernstige bijwerkingen (serious adverse reactions, SAR) waren longontsteking (17%), koorts (9%), sepsis (8%), febrile neutropenie (5%) en diarree (5%); SAR werd gemeld bij 49% van de patiënten en 10% van de patiënten stopten met de behandeling als gevolg van ernstige bijwerkingen.
 • De meest voorkomende laboratoriumafwijkingen (incidentie ≥30% en ≥5% alleen rituximab) bij klinische onderzoeken waren neutropenie, hypertriglyceridemie, hyperglykemie en ALT/AST-verhogingen.

Relatie met andere medicijnen:

 • CYP3A-inductoren: Vermijd het toedienen in combinatie met sterke CYP3A-inductoren.
 • CYP3A-remmers: Wanneer toegediend met sterke CYP3A-remmers moet zorgvuldig worden gecontroleerd op Zydelig-toxiciteit.
 • CYP3A-substraten: Vermijd toediening in combinatie met CYP3A-substraten.

Dosering en toediening

 • Aanvangsdosis voor volwassenen: Een tablet van 150 mg, tweemaal daags, heel ingenomen met of zonder voedsel. Blijf de behandeling voortzetten totdat de ziekte verergert of er onaanvaardbare toxiciteit plaatsvindt. Het veilige doseringsschema voor patiënten die langer dan meerdere maanden behandeld moeten worden, is onbekend.
 • Aanpassing van dosis: Raadpleeg de volledige voorschriften voor Zydelig voor aanpassingen van de dosis en de aanbevelingen voor controle op de volgende specifieke toxiciteiten: pneumonitis, ALT/AST-verhogingen, bilirubineverhogingen, diarree, neutropenie en trombocytopenie. Geef Zydelig niet indien zich andere ernstige en levensbedreigende toxiciteiten voordoen en wacht tot de toxiciteit is verholpen en verminder de dosis naar 100 mg, tweemaal daags wanneer de behandeling hervat wordt. Stop definitief met Zydelig indien er zich ernstige of levensbedreigende toxiciteiten voordoen na hernieuwde behandeling.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor nog onvervulde medische behoeften. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft vestigingen in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead niet in staat is om binnen de verwachte tijd een aanvullende aanvraag voor het gebruik van Zydelig in combinatie met ofatumumab bij het EMA in te dienen. Bovendien is het mogelijk dat de veiligheidsregistraties niet door de FDA, EMA of andere regelgevende autoriteiten worden goedgekeurd, en marketinggoedkeuringen, indien verleend, kunnen aanzienlijke beperkingen hebben op het gebruik ervan. Als gevolg daarvan kan het zijn dat Zydelig in combinatie met ofatumumab mogelijk nooit succesvol op de markt gebracht wordt. Verder bestaat de mogelijkheid van negatieve resultaten aangaande idelalisib voortkomend uit andere klinische onderzoeken. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s worden uitgebreid beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschriften voor de VS, inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING voor het gebruik van Zydelig zijn beschikbaar op www.gilead.com.

Zydelig is een geregistreerd handelsmerk van Gilead Sciences, Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences, naar de website van het bedrijf op www.gilead.com, volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel naar Gilead Public Affairs op 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media
Nathan Kaiser, 650-522-1853

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media
Nathan Kaiser, 650-522-1853