Teva przedstawia dodatkowe informacje odnośnie proponowanego przejęcia Mylan

Przedkłada zaktualizowaną prezentację dla inwestorów;

Powtarza atrakcyjne korzyści strategiczne i finansowe dla akcjonariuszy Teva i Mylan;

Podkreśla siłę swojej działalności, kanału dystrybucji, przywództwa i długoterminowych prognoz rozwojowych.

JEROZOLIMA--()--Spółka Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) ogłosiła dzisiaj udostępnienie na stronie internetowej, w dziale poświęconym relacjom inwestorskim, zaktualizowanej prezentacji dla inwestorów odnośnie proponowanego połączenia z Mylan N.V. (NASDAQ: MYL), która także zostanie przedłożona do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).

„Nasze doskonałe wyniki finansowe i operacyjne dowodzą, że świetni ludzie, świetne produkty i światowej klasy realizacja naszej strategii łączą się w Teva, tworząc niezwykle skuteczne narzędzie. Stworzyliśmy podwaliny pod jeszcze szybszy wzrost i jeszcze bardziej świetlaną przyszłość. Razem będziemy ewoluować w celu realizacji założeń naszej strategii i osiągnięcia naszych celów. Razem z Mylan dysponowalibyśmy infrastrukturą i zdolnością do szybszego wdrożenia zróżnicowanego modelu biznesowego, który zaspokoiłby wciąż zmieniające się potrzeby pacjentów i klientów i spełniłby najwyższe wymagania w zakresie jakości i doskonałości klinicznej. Zaangażowaliśmy się w urzeczywistnienie tej transakcji i dostarczenie naszym akcjonariuszom i innym interesariuszom wartości, na którą zasługują” - powiedział Erez Vigodman, prezes i dyrektor generalny Teva.

Prezentacja obejmuje m.in. następujące kwestie:

  • Zarząd i kierownictwo Teva są zaangażowane w jak najszybsze sfinalizowanie transakcji. Spółka jest gotowa przeznaczyć wszystkie konieczne środki do realizacji wspomnianej transakcji i niezwłocznie spotkać się z Mylan i jej doradcami;
  • Oferta spółki Teva jest niezwykle korzystna dla akcjonariuszy Teva i Mylan oraz wszystkich innych interesariuszy;
  • Proponowane połączenie spółek Teva i Mylan jest atrakcyjne ze strategicznego, finansowego i kulturowego punktu widzenia;
  • Spółka powstała w wyniku połączenia będzie się charakteryzować silnym i elastycznym profilem finansowym, wysoką zdolnością do spłaty zadłużenia oraz klasą ratingową dla inwestycji;
  • Teva starannie przeanalizowała regulacyjne i antymonopolowe aspekty połączenia i uważa, że wszystkie wymagane zezwolenia uda się uzyskać do końca roku 2015;
  • Siłę działalności, kanału dystrybucji, przywództwa i długoterminowych prognoz rozwojowych;
  • Istotne osiągnięcia i doskonałe wyniki finansowe Teva wygenerowała dzięki transformacji.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21 kwietnia br. transakcja przejęcia Mylan obejmowałaby ofertę 82,00 USD za akcję, a wspomniana kwota miałaby być wypłacana w około połowie w gotówce, a w połowie w formie akcji. Przedstawiona Mylan oferta firmy Teva dotyczy całości kapitału o wartości ok. 43 mld USD. Oferta spółki Teva zapewni akcjonariuszom Mylan wynagrodzenie stanowiące 48,3% premię w stosunku do kursu giełdowego akcji Mylan, wg stanu na 10 marca 2015 r., tj. ostatniego dnia sesji giełdy przed przedostaniem się do opinii publicznej informacji na temat możliwości realizacji transakcji przez spółki Teva i Mylan.

Barclays oraz Greenhill & Co. pełnią funkcję doradców finansowych Teva. Kirkland & Ellis LLP i Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co występują w roli radców prawnych Teva, a De Brauw Blackstone Westbroek i Loyens & Loeff N.V. są radcami prawnymi spółki na terytorium Holandii.

Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) to czołowa globalna spółka farmaceutyczna zapewniająca codziennie milionom osób ukierunkowane na pacjenta rozwiązania wysokiej jakości. Spółka ta, mająca siedzibę w Izraelu, jest obecnie największym na świecie producentem leków generycznych, wykorzystującym przeszło 1 000 molekuł do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów w niemalże wszystkich dziedzinach leczenia. Jeśli chodzi o leki specjalistyczne, Teva zajmuje czołową pozycję w zakresie innowacyjnych terapii ośrodkowego układu nerwowego, w tym terapii bólu, a także oferuje szeroki zakres produktów wspomagających oddychanie. W swoim globalnym oddziale ds. badań i rozwoju Teva wykorzystuje swój potencjał związany z opracowywaniem leków generycznych i specjalistycznych w celu odkrywania nowych sposobów zaspokajania najpilniejszych potrzeb pacjentów, łącząc możliwości w zakresie rozwoju leków, wyrobów medycznych, usług i technologii. Przychód netto spółki w 2014 r. wyniósł 20,3 mld USD. Więcej informacji pod adresem: www.tevapharm.com.

Oświadczenie safe harbor

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku, które opierają się na bieżących przekonaniach i oczekiwaniach zarządu i obejmują wiele założeń, znanych i nieznanych czynników ryzyka i niepewności, które zmieniają się z biegiem czasu i mogą powodować, że przyszłe wyniki spółki będą w znacznym stopniu odbiegać od wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Te założenia, znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. pozycje omówione w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz innych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), jak również pozycje związane z działalnością Mylan, wyszczególnione w dokumentach przedkładanych w SEC. Wypowiedzi prognozujące charakteryzują się słowami: „oczekuje”, „spodziewa się”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „będzie”, „byłby”, „mógłby”, „powinien”, „może”, „planuje” oraz innymi słowami i wyrażeniami tego typu. Wszelkie wyrażenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych mogą być oświadczeniami, które można uznać za wypowiedzi prognozujące. Obejmują one oświadczenia dotyczące proponowanego przejęcia Mylan, finansowania tej transakcji, spodziewanych przyszłych wyników finansowych (w tym spodziewanych wyników działań i doradztwa finansowego), przyszłej kondycji finansowej połączonych podmiotów, wyników operacyjnych, strategii i planów. Ważne czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia będą znacząco odbiegać od tych przedstawionych w wypowiedziach prognozujących, obejmują m.in.: końcowy rezultat wszelkich możliwych transakcji na linii Teva - Mylan, w tym możliwość, że nie dojdzie do żadnej transakcji lub że zostanie ona przeprowadzona na innych warunkach; wyniki połączenia jednostek Teva i Mylan, w tym kondycję finansową nowo powstałego podmiotu, wyniki operacyjne, strategie i plany; niepewność dotycząca czasu przeprowadzenia transakcji; możliwość niepełnego wykorzystania korzyści wynikłych z połączenia spółek i zintegrowania działalności spółki z Mylan (w tym wszelkich spodziewanych synergii) lub opóźnienia się możliwości wykorzystania takich korzyści; niekorzystny wpływ na cenę giełdową akcji Teva lub Mylan, w tym niekorzystny wpływ niniejszego materiału lub finalizacji możliwej transakcji; możliwość otrzymania urzędowych zezwoleń na proponowanych lub spodziewanych warunkach i spełnienia innych wymogów oferty, w tym terminowej zgody akcjonariuszy; zdolności Teva lub Mylan do realizacji postanowień wszelkich obecnych i przyszłych umów i zobowiązań kredytowych, których naruszenie nienaprawione w stosownym terminie mogłoby skutkować naruszeniem zobowiązań z tytułu innych umów; narażenie Teva lub Mylan na wahania kursów wymiany walut i ograniczenia w tym zakresie, a także ryzyko kredytowe; skutki reform przepisów w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz zmian cen produktów farmaceutycznych i ich refundacji; niepewność związana z ustawowymi i regulacyjnymi drogami rejestracji i zatwierdzania leków bazujących na biotechnologii; wpływ konkurencji ze strony innych podmiotów na rynku; niekorzystny wpływ niestabilnej sytuacji politycznej lub gospodarczej, korupcji, poważnych konfliktów i aktów terroryzmu na najważniejsze globalne jednostki Teva lub Mylan; inne czynniki ryzyka, niepewności i czynniki określone w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz innych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze oświadczenie ostrzegawcze obejmuje w całości wszelkie wypowiedzi prognozujące Teva lub osób działających w imieniu spółki. Czytelników przestrzega się przed przywiązywaniem zbyt dużej wagi do wypowiedzi prognozujących, gdyż odnoszą się one wyłącznie do czasu, kiedy zostały podane do wiadomości. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, wydarzeń w przyszłości, czy też innych okoliczności.

Informacje dodatkowe

Niniejszy komunikat został sporządzony wyłącznie do celów wewnętrznych i nie stanowi oferty zakupu ani też nie nakłania do sprzedaży żadnych papierów wartościowych. Komunikat odnosi się do oferty połączenia jednostek z Mylan. W poparciu rzeczonej oferty i z zastrzeżeniem przyszłych okoliczności, Teva i Mylan mogą przedłożyć do SEC pełnomocnictwa, oświadczenia rejestracyjne orz inne dokumenty. Niniejszy komunikat nie zastępuje żadnego pełnomocnictwa, oświadczenia rejestracyjnego, prospektu emisyjnego akcji, ani innych dokumentów złożonych przez Teva lub Mylan do SEC w odniesieniu do proponowanej transakcji. Oferta objęcia papierów wartościowych może mieć wyłącznie formę prospektu emisyjnego akcji zgodnego z postanowieniami paragrafu 10 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r. z późniejszymi zmianami. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych zachęca się do zapoznania się z pełnomocnictwami, oświadczeniami rejestracyjnymi, prospektem emisyjnym akcji i innymi dokumentami, które mogą zostać przedłożone sec po ich udostępnieniu, ze względu na zawarte w nich istotne informacje na temat proponowanej transakcji. Wszelkie ostateczne pełnomocnictwa (po udostępnieniu) zostaną przesłane akcjonariuszom drogą pocztową. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych mogą nieodpłatnie uzyskać kopie niniejszego komunikatu, wszelkich pełnomocnictw, oświadczeń rejestracyjnych, prospektu emisyjnego, akcji oraz innych dokumentów (po ich udostępnieniu) złożonych przez Teva do SEC za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez SEC, pod adresem: http://www.sec.gov.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje inwestorskie
Stany Zjednoczone
Kevin C. Mannix
tel. 215-591-8912
Ran Meir
tel. 215-591-3033
lub
Izrael
Tomer Amitai
tel. 972 (3) 926-7656
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
tel. 212- 269-5550
lub
Media
Teva Stany Zjednoczone
Denise Bradley
tel. 215-591-8974
lub
Teva Izrael
Iris Beck Codner
tel. 972 (3) 926-7687
lub
Stany Zjednoczone
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
tel. 212-355-4449
lub
Holandia
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
tel. + 31 20 575 40 10

Contacts

Relacje inwestorskie
Stany Zjednoczone
Kevin C. Mannix
tel. 215-591-8912
Ran Meir
tel. 215-591-3033
lub
Izrael
Tomer Amitai
tel. 972 (3) 926-7656
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
tel. 212- 269-5550
lub
Media
Teva Stany Zjednoczone
Denise Bradley
tel. 215-591-8974
lub
Teva Izrael
Iris Beck Codner
tel. 972 (3) 926-7687
lub
Stany Zjednoczone
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
tel. 212-355-4449
lub
Holandia
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
tel. + 31 20 575 40 10