Arch Reinsurance Ltd. kondigt maatregelen aan voor strategische ondersteuning van de joint venture Gulf Re

HAMILTON, Bermuda--()--Arch Reinsurance Ltd. (Arch) heeft vandaag een aantal strategische initiatieven aangekondigd waarmee extra ondersteuning wordt verleend aan Gulf Reinsurance Ltd. (Gulf Re). Deze gespecialiseerde herverzekeraar werd in 2008 opgericht in samenwerking met Arch en Gulf Investment Corporation (GIC), en heeft zijn hoofdkantoor in het Dubai International Financial Centre (DIFC). Arch zal in principe het volle eigendom verwerven van Gulf Re, onder voorbehoud van goedkeuring door de Financial Services Authority in Dubai. Met het oog op de polisverlengingen per 1 januari ondersteunt Arch de activiteiten van Gulf Re verder door middel van een quota-share contract waarbij het bedrijf een onafgetopte 90% van de nettopassiva van Gulf Re voor rekening neemt, naast een loss portfolio-overdracht voor alle huidige transacties van het bedrijf. Met deze nieuwe contracten die op 1 oktober 2014 van kracht zijn geworden, beëindigt Arch de huidige stop loss overeenkomst met Gulf Re.

Gulf Re zal kunnen blijven profiteren van de relatie met GIC. GIC blijft vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Gulf Re en houdt een voortdurend financieel belang in de resultaten van dit Gulf Re.

Wij geloven dat Gulf Re door deze nieuwe strategische initiatieven zich in een sterke positie bevindt om kansen op de markt aan te grijpen. Gulf Re kan bouwen op de enorme ervaring van het managementteam in Dubai onder leiding van Christian Vogel. Daarnaast blijft de kapitalisering van Gulf Re zeer sterk. Eind 2013 lag de score van Gulf Re volgens de Capital Adequacy Ratio (BCAR) van A.M. Best ruim boven de kapitaalvereisten van A.M. Best voor de hoogste beoordeling van A++. Bovendien verwachten wij dat de BCAR-score van Gulf Re, na analyse van de resultaten van het geprojecteerde verzekeringstechnisch beleid van Gulf Re over geheel 2014, en zonder rekening te houden met het voordelige effect van de nieuwe quota-share en de overdracht van de loss portfolio van Arch, aan het eind van 2014 nog steeds aanzienlijk boven het door A.M. Best vereiste kapitaalniveau voor een beoordeling van A++ liggen.

Over Arch Reinsurance Ltd.

Arch Reinsurance Ltd. is een onderdeel van Arch Capital Group Ltd., een verzekerings- en herverzekeringsbedrijf gevestigd in Bermuda dat door middel van zijn volledige dochtermaatschappijen wereldwijd diensten verleent. Voor meer informatie, ga naar www.archcapgroup.com.

Belangrijke waarschuwing betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 voorziet in een 'safe harbor' voor uitspraken met betrekking tot de toekomst ('forward-looking statements'). Dit persbericht en alle schriftelijke of mondelinge verklaringen gedaan door of in naam van Arch Capital Group Ltd. en zijn dochterondernemingen kunnen uitspraken met betrekking tot de toekomst bevatten die een weerspiegeling vormen van onze huidige verwachtingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Alle in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Algemene uitdrukkingen in uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn woorden als "kunnen", "zullen", "verwachten", "van plan zijn", "schatten", "anticiperen", "geloven", of "voortduren", woorden die hiervan het tegenovergestelde zijn, of soortelijke uitdrukkingen. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op onze huidige inschatting van risico's en onzekerheden. De werkelijke gebeurtenissen en behaalde resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de gebeurtenissen en resultaten die in de uitspraken met betrekking tot de toekomst worden beschreven of geïmpliceerd. Hierna volgt een niet-uitputtende lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van hetgeen in de uitspraken met betrekking tot de toekomst wordt beschreven: ongunstige algemene economische en marktcondities; toenemende concurrentie; ontwikkelingen op het gebied van prijzen en beleidsvoorwaarden; schommelingen in de beoordelingen van ratingbureaus en ons vermogen onze beoordeling te behouden en te verbeteren; prestaties op het gebied van beleggingen; verlies van medewerkers op sleutelposities; de toereikendheid van onze loss reserves, de omvang en/of frequentie van schadegevallen, groter dan de verwachte loss percentages en de ongunstige ontwikkeling van verplichtingen voor schadevorderingen en/of uitgaven voor aansprakelijkheidclaims; grotere frequentie of omvang van onvoorziene catastrofes, veroorzaakt door de natuur of door de mens; de impact van terroristische aanslagen en oorlogshandelingen; wijzigingen van de reguleringen en/of belastingwetten in de Verenigde Staten of elders; ons vermogen operationele procedures op succesvolle wijze te integreren, op te stellen en te onderhouden, en de bedrijven die we hebben overgenomen en mogelijk nog gaan overnemen in de bestaande bedrijfsactiviteiten te integreren; veranderingen in boekhoudprincipes of beleidsregels; wezenlijke verschillen tussen de werkelijke en verwachte evaluaties ten aanzien van garantiefondsen en verplichte samenwerkingsverbanden; beschikbaarheid en kosten van herverzekering die wij moeten aangaan voor het beheer van onze bruto en nettoblootstellingen; het niet nakomen van verplichtingen van anderen jegens ons; en overige factoren zoals beschreven in de documenten die bij de U.S. Securities and Exchange Commission zijn ingediend.

Bovenstaand overzicht van belangrijke factoren is niet uitputtend en moet worden gezien in samenhang met andere belangrijke waarschuwingen die hier of elders worden beschreven. Het voorbehoud dat wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen is onverkort van toepassing op alle verdere schriftelijke en mondelinge uitspraken met betrekking tot de toekomst die worden gedaan door ons of door personen handelend in onze naam. Wij nemen niet de verplichting op ons om uitspraken met betrekking tot de toekomst publiekelijk te herzien of bij te werken, naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Arch Capital Group Ltd.
Mark D. Lyons, 441-278-9250

Contacts

Arch Capital Group Ltd.
Mark D. Lyons, 441-278-9250