Gilead’s onderzoeks antiretroviraal elvitegravir eenmaal daags niet-inferieur aan Raltegravir tweemaal daags na 48 weken

-- Nieuw cruciaal integraseremmerbestanddeel van Gilead’s onderzoeks “Quad” enkel-tablet regime --

IAS 2011

ROME (Italië)--()--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het Fase III klinisch onderzoek van de cruciale Studie 145 die laten zien dat het onderzoeksgeneesmiddel antiretroviraal elvitegravir, een nieuwe orale integraseremmer, beoordeeld voor de behandeling van HIV-1 infectie, niet-inferieur was aan de integraseremmer raltegravir, na 48 weken therapie bij eerder behandelde patiënten. In de studie werd elvitegravir (150 of 85 mg) in een dosis van eenmaal daags vergeleken met raltegravir (400 mg) in een tweemaal daagse dosis. Elke integraseremmer werd toegediend met een achtergrondregime dat een ritonavir-boosted proteaseremmer (PI) en een tweede antiretroviraal middel (ARV) omvatte. Deze gegevens werden vandaag gepresenteerd in een laatste nieuwssessie (LB# WELBB05) op de 6th International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2011) in Rome, Italië.

“Omdat veel eerder behandelde HIV-patiënten resistentie hebben ontwikkeld tegen de momenteel beschikbare antiretrovirale middelen, is het van cruciaal belang om nieuwe therapeutische mogelijkheden uit de integraseremmer-klasse te vinden,” aldus professor Jean-Michel Molina, MD, PhD, hoofdonderzoeker, Hôpital Saint Louis in Parijs en Université de Paris 7. “Deze gegevens suggereren dat elvitegravir een effectieve optie kan zijn voor patiënten en ook de mogelijkheid biedt voor een gemakkelijkere, eenmaal daagse dosering als onderdeel van een HIV combinatietherapie.”

Na 48 weken behandeling in Studie 145 bereikte en handhaafde 59 procent van de patiënten die ritonavir-boosted elvitegravir kregen HIV RNA spiegels (viral load) van minder dan 50 kopieën/ml, vergeleken met 58 procent van de patiënten die raltegravir ontvingen, gebaseerd op het Time to Loss of Virologic Response algorithm (TLOVR). Aantal patiënten dat als gevolg van bijwerkingen stopte en het veiligheids- en het resistentieprofiel waren vergelijkbaar in beide armen van de studie.

“Deze gegevens zijn een belangrijk onderdeel van de registratie-indiening voor elvitegravir zowel als een stand-alone product als als onderdeel van het Quad enkel-tabletregime in 2012, in de Verenigde Staten en in Europa,” aldus Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer, Gilead Sciences. “Wij zijn van mening dat elvitegravir, cobicistat en de Quad de potentie hebben om belangrijke nieuwe componenten van HIV-therapie te worden.”

Gilead’s onderzoeks vaste dosis, enkel-tablet Quad regime, dat momenteel in twee Fase III studies wordt beoordeeld, bevat vier Gilead bestanddelen in een enkele pil: elvitegravir; cobicistat, een onderzoeks farmacoversterkende of “boosting” middel dat bloedspiegels van bepaalde HIV-geneesmiddelen verhoogt; Viread® (tenofovirdisoproxilfumaraat) en Emtriva® (emtricitabine). Fase III onderzoeksresultaten worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Over de Elvitegravir Fase III studie

Studie 145 is een dubbelblind, multicenter, gerandomiseerd (1:1), met een actieve controlegroep, 96-weken durend klinisch onderzoek voor het beoordelen van de niet-inferioriteit van ritonavir-boosted elvitegravir (n=351) versus raltegravir (n=351), elk toegediend met een achtergrondregime bij HIV-geïnfecteerde eerder behandelde volwassenen met HIV RNA (viral load) groter dan of gelijk aan 1000 kopieën/ml. Patiënten die in het onderzoek werden opgenomen moesten voor de screening gedocumenteerde virale resistentie hebben en/of tenminste zes maanden behandelingservaring met twee of meer verschillende klassen van ARV's.

De onderzoeksdeelnemers ontvingen of eenmaal daags elvitegravir 150 mg of 85 mg, of tweemaal daags raltegravir 400 mg. De achtergrondregimes van de patiënten werden gebaseerd op de resultaten van de resistentietesten en omvatte een volledig-actief ritonavir-boosted PI en een tweede onderzoeker geselecteerd middel dat was toegestaan als een nucleoside of nucleotide reversetranscriptaseremmer (NRTI), etravirine, maraviroc of enfuvirtide. Het meest algemene achtergrondregime was Viread en ritonavir-boosted darunavir bij 24 procent van de patiënten. Vanwege bekende farmaceutische interacties kregen patiënten die gerandomiseerd waren aan elvitegravir van wie de achtergrond PI was of atazanavir of lopinavir, een dosis van 85 mg elvitegravir.

Op de uitgangswaarde was de gemiddelde HIV RNA voor de intent-to-treat (ITT) populatie (702 patiënten) 4,26 log10 kopieën/ml en de gemiddelde CD4 celtelling was 262 cellen/mm3. Zesentwintig procent van de patiënten had een HIV RNA groter dan 100.000 kopieën/ml en 45 procent van de patiënten had CD4 celtellingen van minder dan of gelijk aan 200 cellen/mm3. Het percentage patiënten met een uitgangsresistentie tot twee of meer ARV-klassen was 62 procent. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie was 45 en 82 procent was man.

Na 48 weken behandeling bereikte en handhaafde 59 procent van de patiënten op elvitegravir vergeleken met 58 procent van de patiënten op raltegravir een viral load van minder dan 50 kopieën/ml met gebruikmaking van het TLOVR algoritme (ITT populatie; niet-inferioriteit p=0,001; 95% CI, -6,0% tot +8.2%). De patiënten die elvitegravir kregen ervaarden een soortgelijke gemiddelde stijging in CD4-celtellingen vanaf de uitgangswaarde in 48 vergeleken met degenen die raltegravir kregen (respectievelijk 138 vs. 147 cellen/mm3).

Negen patiënten (3 procent) die elvitegravir kregen en 15 patiënten (4 procent) die raltegravir kregen staakten de behandeling als gevolg van bijwerkingen. De Graad 2-4 bijwerkingen die optraden bij meer dan of gelijk aan 3 procent van de patiënten in elk van de behandelarmen waren diarree, infectie van de bovenste luchtwegen, bronchitis, rugpijn, depressie, sinusitis, artralgie, misselijkheid en urineweginfectie. De incidentie van deze bijwerkingen was soortgelijk in beide behandelingsarmen, met uitzondering van diarree. Diarree trad op bij 12 procent van de patiënten in de elvitegravir-arm en 7 procent van de patiënten in de raltegravir-arm. De Graad 3 of 4 serumlaboratoriumafwijkingen die aangetroffen werden bij meer dan vijf patiënten in elke behandelingsarm waren amylase, totaal bilirubine, cholesterol, triglyceriden, hyperglykemie, GGT, neutrofielen, creatinekinase, ALT en AST. De incidentie van deze afwijkende laboratoriumwaarden was soortgelijk in de met elvitegravir behandelde en de met raltegravir behandelde arm, met uitzondering van GGT (respectievelijk 3 en 6 procent), ALT (respectievelijk 2 en 5 procent) en AST (respectievelijk 1 en 5 procent), die hoger waren in de met raltegravir behandelde arm.

De geneesmiddelresistentie was ook soortgelijk in beide studie-armen. In de elvitegravir-arm vertoonden 16 van de 60 patiënten die virologisch falen ervaarden resistentie tegen integrase, terwijl 15 van de 72 patiënten met virologisch falen in de raltegravir-arm resistentie tegen integrase vertoonden.

Op 10 januari 2011 kondigde Gilead een wijziging aan in het ontwerp van studie 145, welke inhield dat de geblindeerde, gerandomiseerde periode van de studie werd verlengd van de oorspronkelijk geplande 48 weken naar 96 weken, om over een langere termijn veiligheid- en werkzaamheidsgegevens te verkrijgen. Op basis van het bereiken van het niet-inferioriteitseindpunt zullen patiënten het regime blijven ontvangen waaraan zij op geblindeerde wijze werden gerandomiseerd. Secundaire eindpunten zijn verschillende aanvullende maten van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van de twee behandelingsregimes.

Aanvullende informatie over de studie is te vinden op www.clinicaltrials.gov.

Elvitegravir, cobicistat en de Quad zijn onderzoeksgeneesmiddelen en zijn nog niet veilig of werkzaam voor mensen bevonden.

Over elvitegravir

Elvitegravir is een HIV integraseremmer. Anders dan andere klassen ARV's interfereren integraseremmers met de HIV- replicatie door het vermogen van het virus om in het genetisch materiaal van menselijke cellen te integreren te blokkeren. Gilead nam in maart 2005 de vergunning voor het in de handel brengen van elvitegravir over van Japan Tobacco Inc. (JT). Onder de voorwaarden van Gilead's overeenkomst met JT, heeft Gilead exclusieve rechten voor het ontwikkelen en op de markt brengen van elvitegravir in alle landen van de wereld, met uitzondering van Japan, waar JT rechten behoudt.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor nog onvervulde medische behoeften. De missie van het bedrijf is het wereldwijd verbeteren van de zorg aan patiënten die lijden aan levensbedreigende ziekten. Gilead is gevestigd in Foster City, Californië en is actief in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific.

Dit persbericht bevat forward-looking statements, in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead het Fase III klinisch onderzoek van elvitegravir en de Quad niet binnen de huidige tijdslijnen zal voltooien. Bovendien is het mogelijk dat Gilead ongunstige resultaten uit deze studies zou kunnen verkrijgen, is het mogelijk dat Gilead haar studies moet wijzigen of uitstellen of aanvullende onderzoeken moet uitvoeren en wellicht geen goedkeuringen verkrijgt van de registratie-instanties voor deze antiretrovirale producten, en is het mogelijk dat de goedkeuring voor het in de handel brengen, indien verleend, belangrijke beperkingen oplegt aan het gebruik. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat elvitegravir of de Quad nooit met succes op de markt gebracht zullen worden. Daarnaast kan Gilead een strategische beslissing nemen om te stoppen met de ontwikkeling van elvitegravir of de Quad, indien zij bijvoorbeeld van mening is dat het op de markt brengen moeilijk zal zijn vergeleken met andere kandidaatgeneesmiddelen in hun pijplijn. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in de forward-looking statements genoemde resultaten. De lezer wordt gewaarschuwd niet te vertrouwen op deze forward-looking statements. Deze en andere risico's staan in detail beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2011, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (toezichthouder effectenbeurs). Alle forward-looking statements zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead nu beschikt. Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke forward-looking statements te actualiseren.

Emtriva en Viread zijn geregistreerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc.

Meer informatie over Gilead Sciences kunt u vinden op de website www.gilead.com. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Gilead Public Affairs op nummer 1-800-GILEAD-5 of +1 650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Susan Hubbard, +1 650-522-5715 (beleggers)
Erin Rau, +1 650-522-5635 (media)

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Susan Hubbard, +1 650-522-5715 (beleggers)
Erin Rau, +1 650-522-5635 (media)