HCX Technology Partners wybiera Rimini Support™ do obsługi 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft

Dostawca cyfrowych rozwiązań biznesowych z siedzibą na Filipinach wykorzystuje nagradzane, wiodące w branży wsparcie Rimini Street w zakresie oprogramowania dla firm w celu rozwiązywania kompleksowych zgłoszeń problemów swoich klientów, osiągnięcia oszczędności kosztów i optymalizacji zasobów informatycznych, umożliwiając tym samym przeznaczenie zasobów na opracowywanie innowacji ukierunkowanych na wzrost

HCX Technology Partners chose Rimini Support™ to solve complex cases, optimize IT resources, achieve cost savings, and enable innovation. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że HCX Technology Partners, dostawca cyfrowych rozwiązań biznesowych z siedzibą na Filipinach należący do Asticom Group of Companies, wybrał usługi Rimini Support™ do obsługi posiadanych 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft.

HCX nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu przezwyciężenia napotykanych trudności i wzmocnienia swojej pozycji na przyszłość

Firma HCX specjalizuje się w implementacji oprogramowania Oracle PeopleSoft dla wiodących przedsiębiorstw na Filipinach i obsługuje szeroki wachlarz klientów branżowych z sektora bankowości, telekomunikacji, handlu elektronicznego i nieruchomości. W ciągu ostatnich dziesięciu lat HCX rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań, włączając szerszą gamę usług implementacji, zarządzanej integracji oraz szkoleń w zakresie wielu rodzajów oprogramowania, w tym Salesforce, Sprinklr i DocuSign.

W 2020 r. HCX podjęła się przeprowadzenia oceny w celu wyeliminowania trudności związanych z optymalizacją zasobów informatycznych. W ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary wymagające poprawy, takie jak między innymi:

  • Optymalizacja rocznych kosztów utrzymania wsparcia w zakresie oprogramowania w ramach 60 tys. licencji Oracle PeopleSoft
  • Poprawa wsparcia w zakresie rozwiązań spersonalizowanych, umożliwiając HCX bardziej efektywne rozwiązywanie problemów klientów
  • Usprawnienie zasobów informatycznych, ograniczając potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników w celu rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Oracle
  • Umożliwienie zespołowi informatycznemu HCX koncentracji na innowacjach i strategicznych, przyszłościowych projektach rozwojowych

– Szukaliśmy partnera, który zapewniłby nam kompleksowe usługi wsparcia w celu zaspokojenia szerszych potrzeb firmy oraz optymalizacji kosztów. Znaleźliśmy idealne rozwiązanie w Rimini Street, który nie tylko pomógł nam w ograniczeniu wydatków, ale również dostarczył wyjątkową wartość dodaną – powiedziała Criselda de Jesus, kierowniczka działu ds. systemów HCM i CRM w firmie HCX.

– Ogromnie cieszymy się z wyboru usług Rimini Support™ do obsługi 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft. Umożliwiło nam to przeznaczenie środków i zasobów informatycznych na realizację innowacyjnych projektów, co z kolei pozwoli nam na rozszerzenie oferty technologicznej w celu wsparcia znacznie większej liczby przedsiębiorstw na Filipinach – powiedział Froilan Rabatan, dyrektor zarządzający HCX.

Rimini Street usprawnia działalność HCX i wzmacnia jej pozycję na przyszłość

Od podjęcia decyzji o powierzeniu rocznego wsparcia Rimini Street firma HCX zyskała następujące korzyści:

Dzięki możliwości przeznaczenia środków i zasobów informatycznych na realizację innowacyjnych projektów z myślą o przyszłości firma HCX ma nadzieję na rozszerzenie swojej oferty o kolejne technologie, w tym systemy finansowe i rozwój samoobsługowych aplikacji mobilnych.

Zapoznaj się z pełnym portfolio Rimini Street obejmującym ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

聯絡人

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

聯絡人

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com