Lotte Mart wybiera usługi wsparcia Rimini Street Support w zakresie swoich aplikacji Oracle

Według południowokoreańskiej sieci hipermarketów, do przejścia na niezależne wsparcie podmiotu zewnętrznego przyczyniła się potrzeba korzystania z wyższej jakości obsługi i krótszych czasów odpowiedzi na zgłoszenia.

Lotte Mart Chooses Rimini Street Support Services for its Oracle Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Lotte Mart, wielka sieć hipermarketów z Korei Południowej, przeszła na Rimini Street w zakresie usług wsparcia konserwacji aplikacji. Firma Lotte Mart chciała skoncentrować swoje zasoby na strategicznych projektach związanych z rozwojem biznesowym i potrzebowała praktyczniejszego wsparcia ERP, aby lepiej zarządzać dynamicznie zmieniającą się działalnością w zakresie dystrybucji. W oparciu o wysoką jakość świadczonych usług, firma Lotte Mart wybrała Rimini Street do optymalizacji swoich usług wsparcia.

Kompleksowe wsparcie pozwala zwiększyć efektywność pracy zespołów IT

Pierwszy sklep Lotte Mart otworzył się w 1998 r. w Kangbyeon. Od tego czasu sieć obejmuje już 175 sklepów w Korei i za granicą. Rifma opiera swoją działalność o spersonalizowaną bazę danych Oracle o masowej skali, która pozwala zarządzać sklepami detalicznymi, dystrybucją i logistyką. Koszty wsparcia bazy danych ze strony Oracle pochłaniały dotychczas znaczną część budżetu na działania IT.

„Rimini Street dokonało szczegółowej analizy obecnej sytuacji Lotte Mart, w tym potrzeby obniżenia kosztów i problemów z usługami dla programu wsparcia producenta oprogramowania i zamiast niego zaoferowało specjalnie dostosowaną usługę wsparcia, która lepiej spełnia nasze potrzeby” – powiedział Jung-soo Pyo, lider działu Strategii Systemowej, Lotte Mart.

Poziom zadowolenia pracowników IT znacząco wzrósł po przejściu na Rimini Street, ze względu na skrócone czasy reagowania i zapewniania rozwiązań. Podobnie jak wszyscy klienci wsparcia Rimini Street, firma Lotte Mart otrzymała wsparcie głównego konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Spółka korzysta także z umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, która zapewnia ultraresponsywność w postaci 10-minutowych czasów odpowiedzi w przypadku zdarzeń krytycznych o priorytecie P1.

„Po przejściu na Rimini Street udało nam się uwolnić od polityki usług zorientowanej na producenta i przejść na usługi zorientowane na biznes – powiedział Pyo. - Udało się zmaksymalizować efektywność pracy obsługi IT dzięki szybszym reakcjom i wsparciu dla problemów na żądanie”.

Po optymalizacji działalności, Lotte Mart planuje skierować swój personel IT i uzyskane oszczędności na rzecz przyszłych inwestycji i rewolucyjnych inicjatyw oraz projektów, które napędzają innowacje w biznesie. Aby lepiej wspierać plan rozwoju w zakresie IT, Lotte Mart analizuje możliwość zaangażowania Rimini Street do innych obszarów działalności i rozważa przyjęcie jej rozwiązań w całej Lotte Group.

„Lotte Mart mógł zwiększyć swoją konkurencyjność cyfrową, uwolnić się od cyklu aktualizacji producenta i ponownie przejąć kontrolę nad rozwojem własnej firmy w zakresie IT po przejściu na usługi wsparcia Rimini Street Support – powiedział Hyungwook Kevin Kim, regionalny kierownik generalny, Korea, Rimini Street. - Nagradzane usługi Rimini Street napędzane przez naszą opatentowaną technologię AI pomogły tysiącom przedsiębiorstw na całym świecie w znaczącym obniżeniu kosztów obsługi oprogramowania biznesowego. Dzięki zaoszczędzonym funduszom, firmy mogą rozwiązywać krótkoterminowe kłopoty budżetowe a także inwestować w inicjatywy transformacji cyfrowej, które zwiększają konkurencyjność i przyspieszają rozwój”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Jeff Spicer
Rimini Street, Inc.
tel: +1 (415) 297-6488
e-mail: pr@riministreet.com

Contacts

Jeff Spicer
Rimini Street, Inc.
tel: +1 (415) 297-6488
e-mail: pr@riministreet.com